พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-07-01/12:25:08
147
0
2
การพัฒนา OTOP เยี่ยมกลุ่ม OTOP บ้านเขตพัฒนา และบ้านเขตสมบูรณ์ ตำบลหลักเขต สุภาภรณ์ เมือง 2015-07-01/12:14:50
114
0
3
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ พัฒนาการอำเภอประชุมมอบนโยบายประจำเดือนมิถุนายน2558 ทอน ชำนิ 2015-07-01/11:31:34
139
0
4
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ วันที่ 1 ก.ค.58 ติดตามครัวเรือนยากจน หมู่ที่ 22 ต.สะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นัฐกานต์ เมือง 2015-07-01/11:29:28
157
0
5
การตรวจราชการกระทรวง/กรม 1ก.ค.58 นายปรีชา พรหมบุตรพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบให้นายจรินทร์ รอบการ หนกง สารสนเทศ ร่วมประชุมรับการตรวจประเมินของ กพร เพื่อมอบรางวัล ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ณ ห้องนารายณ์บรรทมสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ จรินทร์ สารสนเทศฯ 2015-07-01/10:10:05
185
0
6
อื่นๆ ร่วมจัดนิทรรศการหมู่บ้านเพื่อรับการตรวจประเมินเพื่อรับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม กรรณิการ์ โนนสุวรรณ 2015-07-01/10:05:31
141
0
7
การพัฒนา OTOP ประชุมสภากาแฟเทศบาลตำบลลำปลายมาศ เรื่อง การจัดตลาดถนนคนเดิน "ยามแลงลำมาศ" ประภัสสร ลำปลายมาศ 2015-07-01/09:38:53
154
0
8
การพัฒนา OTOP การชี้แจงโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพข้อมูล OTOP ประภัสสร ลำปลายมาศ 2015-07-01/09:17:01
148
0
9
การพัฒนาเยาวชนเพื่ออนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น OTOP ร่วมนำเสนอการพัฒนาเยาวชนเพืืออนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น OTOP ณัฐชัย ห้วยราช 2015-06-30/23:05:34
117
0
10
การพัฒนา OTOP เยี่ยมกลุ่ม OTOP สุนันท์ โนนสุวรรณ 2015-06-30/19:14:48
159
0
11
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ติดตามสนับสนุนการจัดทำเข็มทิซชีวิต บริหารจัดการชีวิต ดูแลชีวิต ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ตามโครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ สุนันท์ โนนสุวรรณ 2015-06-30/18:58:10
150
0
12
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ติดตามครัวเรือนยากจน พชกร ละหานทราย 2015-06-30/18:02:57
176
0
13
การพัฒนาเยาวชนเพื่ออนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น OTOP การแสดงผลงานเยาวชนสืบสานภูมิปัญญาOTOP ศรัญญา เมือง 2015-06-30/14:59:26
128
0
14
การพัฒนาเยาวชนเพื่ออนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น OTOP โครงการเพิ่มพูนทักษะเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ดวงพร ลำปลายมาศ 2015-06-30/14:14:04
144
0
15
โครงการ กข.คจ. ติดตามการดำเนินงาน กข.คจ. ม.10 บ้านหนองตาอยู่ ต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ บร ดวงพร ลำปลายมาศ 2015-06-30/14:02:15
169
0
16
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมกิจกรรมวันยาเสพติดโลก สุรพันธ์ บ้านกรวด 2015-06-30/13:06:03
140
0
17
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ติดตามสนับสนุนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน พยม บ้านกรวด 2015-06-30/12:56:08
138
0
18
อื่นๆ ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ม.14 ต.หลักเขต ประหยัด เมือง 2015-06-30/12:38:04
117
0
19
การพัฒนาแผนชุมชน ร่วมประชุมแผนพัฒนาสามปี อำพร ลำปลายมาศ 2015-06-30/11:25:09
114
0
20
อื่นๆ เยี่ยมผู้เข้าอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ธีรวุฒิ กระสัง 2015-06-30/10:37:54
124
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ] 196 [ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]