พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ประชุมซักซ้อมการดำเนินงานโครงการพลังกองทุนชุมชนพึ่งพาตนเอง ธีรวุฒิ กระสัง 2015-06-30/10:18:41
110
0
2
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ พิธีเปิดศาลา ๙ ดี ธีรวุฒิ กระสัง 2015-06-30/10:14:57
114
0
3
อื่นๆ ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2558 วสัน ส่งเสริมฯ 2015-06-30/10:00:44
126
0
4
การพัฒนา OTOP จัดทำวีดีทัศน์ "การพัฒนาโอทอป" รณภพ สารสนเทศฯ 2015-06-30/09:51:03
129
0
5
อื่นๆ ออกตรวจติดตาม นิเนศการขับเคลื่อนโครงการบุรีรัมย์สันติสุขฯ ตำบลสะแก นที คูเมือง 2015-06-30/09:47:02
11062
3616
6
การพัฒนาเยาวชนเพื่ออนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น OTOP รับใบประกาศเกียรติคุณเยาวชนเพื่ออนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น OTOP พนิดา กระสัง 2015-06-30/07:01:03
158
0
7
การพัฒนาเยาวชนเพื่ออนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น OTOP นำเยาวชนภูมิปัญญา OTOP แสดงผลงาน และรับใบประกาศจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กอบเกื้อ ห้วยราช 2015-06-29/22:32:41
165
0
8
กองทุนแม่ของแผ่นดิน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ณนคร แคนดง 2015-06-29/16:41:58
175
0
9
โครงการ กข.คจ. ประชุมชี้แจงระเบียบ กข.คจ. สุรชัย ลำปลายมาศ 2015-06-29/15:38:31
203
0
10
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) โครงการการใช้ประโยชน์จากข้อมูล จปฐ. "1 หมู่บ้าน 1 ปัญหา พัฒนาคุณภาพชีวิต" กนกวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-06-29/14:59:05
6946
3143
11
การพัฒนา OTOP มอบเส้นไหม และบรรจุภัณฑ์ กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กฤษฎา สตึก 2015-06-29/14:57:36
175
0
12
การพัฒนา OTOP มอบเส้นไหม สติ๊กเกอร์ และบรรจุภัณฑ์ กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สุวรรณ หนองหงส์ 2015-06-29/14:51:19
164
0
13
กลุ่มออมทรัพย์ เวทีโครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพือขยายผลการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่มาตรฐาน SSG กฤษฎา สตึก 2015-06-29/14:45:21
167
0
14
โครงการ กข.คจ. ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการโครงการกข.คจ.ม.2 ต.เมืองฝ้าย ภรภัทร หนองหงส์ 2015-06-29/11:30:52
117
0
15
อื่นๆ ร่วมเตรียมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558 อำพร ลำปลายมาศ 2015-06-29/10:47:24
123
0
16
โครงการเชิดชูเกียรติ สนับสนุนโครงการเชิดชูเกียรติ พัชรี ลำปลายมาศ 2015-06-27/12:30:39
126
0
17
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก พัชรี ลำปลายมาศ 2015-06-27/12:27:15
123
0
18
โครงการเชิดชูเกียรติ สนับสนุนโครงการเชิดชูเกียรติ สุชาติ พุทไธสง 2015-06-27/12:22:26
131
0
19
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก สุชาติ พุทไธสง 2015-06-27/12:10:59
164
0
20
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ วรภาดา ห้วยราช 2015-06-26/21:54:53
161
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ] 197 [ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]