พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้ความรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน บทบาทป้องกันยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณัฐชัย ห้วยราช 2015-06-26/20:50:59
120
0
2
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสาธิตหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2558 ณัฐชัย ห้วยราช 2015-06-26/20:43:19
120
0
3
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การขับเคลื่อน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ กอบเกื้อ ห้วยราช 2015-06-26/16:53:22
145
0
4
อื่นๆ ร่วมต้อนรับ ผอ.สำนักจัดทำงบประมาณ สำนักงบประมาณ กอบเกื้อ ห้วยราช 2015-06-26/16:36:02
196
0
5
อื่นๆ ร่วมรับฟังการประชุมผ่าน TV - พช. ณัชญาภรณ์ กระสัง 2015-06-26/15:40:18
11689
3554
6
อื่นๆ ประชุมประสานแผน ประจำเดือน มิ.ย.58 วสัน ส่งเสริมฯ 2015-06-26/15:08:27
7583
2703
7
การพัฒนา OTOP ประชาสัมพันธ์และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ประภัสสร ลำปลายมาศ 2015-06-26/15:04:24
140
0
8
โครงการ กข.คจ. ประชุมติดตาม การดำเนินงาน กข.คจ. บ้านว่าน ประภัสสร ลำปลายมาศ 2015-06-26/14:46:18
188
0
9
กองทุนแม่ของแผ่นดิน เดินรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก สุรชัย ลำปลายมาศ 2015-06-26/14:45:46
190
0
10
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ร่วมกับภาคีพัฒนา ตรวจติดตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2558 สุรชัย ลำปลายมาศ 2015-06-26/14:39:36
154
0
11
กองทุนแม่ของแผ่นดิน วันยาเสพติดโลก พยม บ้านกรวด 2015-06-26/14:31:47
122
0
12
กองทุนแม่ของแผ่นดิน อบรม ชรบ. พยม บ้านกรวด 2015-06-26/14:29:09
130
0
13
โครงการ กข.คจ. ติดตามการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. สุรชัย ลำปลายมาศ 2015-06-26/14:26:39
175
0
14
โครงการเชิดชูเกียรติ สนับสนุนโครงการเชิดชูเกียรติ สุรพันธ์ บ้านกรวด 2015-06-26/14:18:04
143
0
15
โครงการ กข.คจ. ติดตามการดำเนินงาน กข.คจ. สุรชัย ลำปลายมาศ 2015-06-26/14:10:08
166
0
16
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ติดตามสนับสนุนครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ, สุรพันธ์ บ้านกรวด 2015-06-26/14:06:01
129
0
17
อื่นๆ ร่วมติดตามโครงการตำบลละล้าน ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-06-26/14:00:55
141
0
18
กองทุนแม่ของแผ่นดิน วันยาเสพติดโลก สุรพันธ์ บ้านกรวด 2015-06-26/13:50:05
134
0
19
อื่นๆ ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งเกษตรกร ว่าง บ้านกรวด 2015-06-26/12:06:26
137
0
20
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา พนิดา กระสัง 2015-06-26/12:04:31
111
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ] 198 [ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]