พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
องค์กรสตรี อบรมโครงการการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประหยัด เมือง 2015-06-26/11:31:14
113
0
2
โครงการเชิดชูเกียรติ การเตรียมประกวดกิจกรรมโครงการเชิดชูเกียรติ ปรัชญา แคนดง 2015-06-26/10:40:23
151
0
3
อื่นๆ รับฟังการประชุมวีดีโอคอนเฟอเรนซ์จากกรมการพัฒนาชุมชน ทอน ชำนิ 2015-06-26/10:38:08
11439
3215
4
อื่นๆ ร่วมเวทีเสวนาปัญหายาเสพติด ทอน ชำนิ 2015-06-26/10:19:00
143
0
5
กองทุนแม่ของแผ่นดิน งานวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดจังหวัดบุรีรัมย์ ยุพาพิน เมือง 2015-06-26/10:00:01
160
0
6
กองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอโนนสุวรรณ ร่วมกับอำเภอและส่วนราชการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2558 สมชิต โนนดินแดง 2015-06-26/09:53:46
180
0
7
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมนำเสนอผลงานการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินและกองทุนพึ่งพาตนเอง ในงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ศรัญญา เมือง 2015-06-26/09:53:42
11345
3187
8
การพัฒนา OTOP นำคณะผู้สนใจเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์กลุ่มทอผ้าไหม บ้านยาง ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ ละอองดาว หนองกี่ 2015-06-26/09:46:47
181
0
9
โครงการ กข.คจ. ประชุมติดตามการคืนเงินยืม อร่าม คูเมือง 2015-06-26/09:41:33
155
0
10
โครงการ กข.คจ. ติดตามการดำเนินงาน กข.คจ. ละอองดาว หนองกี่ 2015-06-26/09:39:46
190
0
11
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ วรภาดา ห้วยราช 2015-06-25/21:53:16
11826
3604
12
กลุ่มออมทรัพย์ ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่มาตรฐาน มกอ.2014 (Smart Saving Group : SSG) ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-06-25/21:40:20
189
0
13
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณัฐชัย ห้วยราช 2015-06-25/20:40:16
118
0
14
กลุ่มออมทรัพย์ ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ ประภัสสร ลำปลายมาศ 2015-06-25/17:33:02
149
0
15
อื่นๆ ออกตรวจติดตาม นิเนศการขับเคลื่อนโครงการบุรีรัมย์สันติสุขฯ ตำบลร่อนทอง นที คูเมือง 2015-06-25/17:28:29
133
0
16
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล (คกส.ต.) ครั้งที่ 1 นที คูเมือง 2015-06-25/17:26:26
122
0
17
อื่นๆ สำรวจภาวะหนี้สินครัวเรือนยากจน (ตกเกณฑ์ จปฐ.ปี 57) ประภัสสร ลำปลายมาศ 2015-06-25/17:25:06
164
0
18
การพัฒนา OTOP ร่วมกิจกรรม OTOP ภูมิภาค ประภัสสร ลำปลายมาศ 2015-06-25/17:22:18
146
0
19
โครงการ กข.คจ. ประชุมคณะกรรมการ กข.คจ. ประภัสสร ลำปลายมาศ 2015-06-25/17:17:34
161
0
20
อื่นๆ วิดีทัศน์การขับเคลื่อนพลังกองทุนพึ่งพาตนเอง หมู่บ้านต้นแบบ บ้านปลื้มใต้ หมู่ที่ ๙ ยุภาพร ปะคำ 2015-06-25/16:26:23
172
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ] 199 [ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]