พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมประชุมคัดเลือกผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี บ้านแก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแวง นที คูเมือง 2017-06-05/10:27:39
175
0
2
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมประชุมคัดเลือกผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี บ้านโนน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแวง นที คูเมือง 2017-06-05/10:23:50
184
0
3
อื่นๆ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ปรึกษา OTOP นที คูเมือง 2017-06-05/10:16:33
139
0
4
อื่นๆ ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน นที คูเมือง 2017-06-05/10:01:23
102
0
5
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ศรัญญา เมือง 2017-06-01/16:04:49
116
0
6
โครงการเชิดชูเกียรติ การเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมโครงการเชิดชูเกียรติ ฯ ศรัญญา เมือง 2017-05-24/14:55:06
100
0
7
องค์กรสตรี ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ศรัญญา เมือง 2017-05-24/09:24:59
87
0
8
การบริหารแผนงาน/โครงการ ติดตามสนับสนุนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต วสัน ส่งเสริมฯ 2017-05-01/16:35:19
123
0
9
การบริหารแผนงาน/โครงการ ประชุมประสานแผน วสัน ส่งเสริมฯ 2017-05-01/16:25:41
114
0
10
การพัฒนาแผนชุมชน วิทยากรบรรยาย การจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน สุชญา กระสัง 2017-04-05/04:30:01
185
0
11
องค์กรสตรี วิทยากรบรรยาย โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลสูงเนิน สุชญา กระสัง 2017-04-05/04:27:30
164
0
12
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา วิทยากรบรรยาย โครงการเสริมทักษะอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สุชญา กระสัง 2017-04-05/04:25:14
121
0
13
การพัฒนาเครือข่าย OTOP การยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สุชญา กระสัง 2017-04-05/04:21:33
139
0
14
การพัฒนาแผนชุมชน บูรณาการแผนระดับตำบล จำ สุชญา กระสัง 2017-04-05/03:36:54
121
0
15
ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก งานวันหัวผักกาดขาวของดีอำเภอกระสังและงานกาชาดกระสัง ปี 2560 สุชญา กระสัง 2017-04-05/03:34:43
189
0
16
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างสัมมาชีพชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สุชญา กระสัง 2017-04-05/03:31:21
116
0
17
ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ออกหน่วยอำเภอเคลื่อนที่ สุชญา กระสัง 2017-04-05/03:26:09
149
0
18
ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ดูแลจำหน่ายสินค้า ณ ตลาดเซราะกราววอล์คกิ้งสตรีท สุชญา กระสัง 2017-04-05/03:23:26
132
0
19
ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก จัดกิจกรรม “กระเช้า OTOP สวัสดีปีใหม่ 2560” สุชญา กระสัง 2017-04-05/03:19:14
137
0
20
การพัฒนา OTOP จัดพิธีมอบประกาศผลการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2559 สุชญา กระสัง 2017-04-05/03:14:55
100
0

จำนวนหน้า

[ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]