พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ณัชญาภรณ์ กระสัง 2016-08-19/14:31:19
125
0
2
อื่นๆ ร่วมประชุม จนท พช เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาชุม ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ณัชญาภรณ์ กระสัง 2016-08-19/14:24:26
121
0
3
อื่นๆ จัดประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ณัชญาภรณ์ กระสัง 2016-08-19/14:16:18
105
0
4
โครงการเชิดชูเกียรติ โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2559 ระดับจังหวัด ณัชญาภรณ์ กระสัง 2016-08-19/14:14:42
110
0
5
การประชาสัมพันธ์ รับชมการประชุมทางไกลผ่าน TV พช ณ สนง.พช อำเภอกระสัง ณัชญาภรณ์ กระสัง 2016-08-19/14:11:57
113
0
6
การจัดทำรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR) และรายงาน การพัฒนาตำบล (TDR) กิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศ ระดับอำเภอ ณัชญาภรณ์ กระสัง 2016-08-19/14:04:01
106
0
7
โครงการเชิดชูเกียรติ เตรียมความพร้อมการประกวดเชิดชูเกียรติ ระดับกลุ่มโซน ณัชญาภรณ์ กระสัง 2016-08-19/13:53:57
103
0
8
อื่นๆ ให้คำแนะนำการจัดทำโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ณัชญาภรณ์ กระสัง 2016-08-19/13:35:33
101
0
9
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ทีมปฏิบัติการตำบลติดตามครัวเรือนยากจน ตามโครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ ณัชญาภรณ์ กระสัง 2016-08-19/13:29:36
108
0
10
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร ณัชญาภรณ์ กระสัง 2016-08-19/13:27:22
101
0
11
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ประชุมทีมปฏิบัติการตำบล ตามโครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ ณัชญาภรณ์ กระสัง 2016-08-19/13:24:49
115
0
12
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน สงกรานต์ กระสัง 2016-08-19/13:23:45
127
0
13
โครงการ กข.คจ. โครงการตรวจสุขภาพทางการเงิน โครงการ กข.คจ. สงกรานต์ กระสัง 2016-08-19/13:22:22
125
0
14
โครงการ กข.คจ. โครงการตรวจสุขภาพทางการเงิน โครงการ กข.คจ. สงกรานต์ กระสัง 2016-08-19/13:20:18
127
0
15
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ การจัดคลินิกแก้จน ตามโครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ ณัชญาภรณ์ กระสัง 2016-08-19/13:19:59
136
0
16
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) อบรมอาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. สงกรานต์ กระสัง 2016-08-19/13:18:27
132
0
17
ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก อบรมกลุ่ม OTOP รายใหม่ ณัชญาภรณ์ กระสัง 2016-08-19/13:17:06
219
0
18
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมวันพ่อ สงกรานต์ กระสัง 2016-08-19/13:15:27
131
0
19
อื่นๆ อบรมลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ณัชญาภรณ์ กระสัง 2016-08-19/13:12:57
106
0
20
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2559 (ม 1 ต.ห้วยสำราญ) สงกรานต์ กระสัง 2016-08-19/13:12:21
130
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] 20 [ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]