พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
กลุ่มออมทรัพย์ ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาสู่มาตรฐาน มกอ.(Smart Saving Group : SSG) คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-06-25/16:10:21
145
0
2
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม คกส.ต. (ครั้งที่ 1) ดวงพร นาโพธิ์ 2015-06-25/15:45:57
183
0
3
กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน (SSG) ว่าง บ้านกรวด 2015-06-25/15:39:48
183
0
4
กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน (SSG) อัญชัญ บ้านกรวด 2015-06-25/15:33:41
198
0
5
กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน (SSG) วิทูนร์ บ้านกรวด 2015-06-25/15:22:26
211
0
6
กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน (SSG) ชมพู บ้านกรวด 2015-06-25/15:18:00
250
0
7
อื่นๆ ร่วมกับผู้ประกอบการ OTOP ต.โคกสะอาด ออกจำหน่ายสินค้าที "ถนนคนเดิน ยามแลงลำมาศ" ประภัสสร ลำปลายมาศ 2015-06-25/15:07:30
170
0
8
อื่นๆ เยี่ยมครัวเรือนยากจนตกเกณฑ์ จปฐ. ประภัสสร ลำปลายมาศ 2015-06-25/15:01:34
140
0
9
การพัฒนา OTOP ติดตาม/สนับสนุน ผลิตภัณฑ์ OTOP (การย้อมสีธรรมชาติ) กนกวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-06-25/14:58:22
163
0
10
การพัฒนา OTOP ร่วมพิธีเปิดงาน OTOP ภูมิภาค ประภัสสร ลำปลายมาศ 2015-06-25/14:58:03
164
0
11
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ระดับอำเภอ กอบเกื้อ ห้วยราช 2015-06-25/14:52:19
180
0
12
โครงการ กข.คจ. ประชุมคณะกรรมการกองทุน กข.คจ.ครัวเรือนเป้าหมาย สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-06-25/14:16:03
129
0
13
อื่นๆ โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง พนิดา กระสัง 2015-06-25/12:40:49
122
0
14
อื่นๆ ร่วมโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ พนิดา กระสัง 2015-06-25/12:32:14
131
0
15
กลุ่มออมทรัพย์ เวทีโครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพือขยายผลการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่มาตรฐาน SSG นิชาภา พุทไธสง 2015-06-25/12:31:55
163
0
16
กลุ่มออมทรัพย์ ประชุม SSG สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-06-25/11:57:25
163
0
17
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ธนวัฒน์ พลับพลาชัย 2015-06-25/11:09:37
164
0
18
การพัฒนา OTOP ติดตั้งป้ายบอกระยะทางร้านจำหน่ายผ้า บ้านคูณ ต.บ้านเป้า ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2015-06-25/09:29:51
152
0
19
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ติดตามการดำเนินงานกิจกรรม พช. รณภพ สารสนเทศฯ 2015-06-24/22:46:09
134
0
20
โครงการเชิดชูเกียรติ ประชุมเตรียมความพร้อมประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สุชาติ พุทไธสง 2015-06-24/21:04:56
113
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ] 200 [ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]