พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
PA จัดเตรียมพิธีเปิดศาลา ๙ ดี (บ้านปลื้มใต้ กองทุนพึ่งพาระดับอำเภอ) ธีรวุฒิ กระสัง 2015-06-24/20:42:44
113
0
2
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ๑หมู่บ้าน๑ปัญหา พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวบุรีรัมย์ จากข้อมูล จปฐ. ธีรวุฒิ กระสัง 2015-06-24/20:34:47
128
0
3
กลุ่มออมทรัพย์ จัดเวทีโครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์ฯสู่มาตรฐาน SSG เบญจพร ปะคำ 2015-06-24/20:26:32
181
0
4
การพัฒนาเครือข่าย OTOP จัดประชุมการจัดกิจกรรมตลาดนัดถนนคนเดิน ศิริมา ส่งเสริมฯ 2015-06-24/18:07:37
148
0
5
การพัฒนา OTOP การจัดกิจกรรมตลาดนัดถนนคนเดิน จังหวัดบุรีรัมย์ ศิริมา ส่งเสริมฯ 2015-06-24/17:49:30
141
0
6
การพัฒนา OTOP นำเสนอผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่มD) ศิริมา ส่งเสริมฯ 2015-06-24/17:27:33
150
0
7
การพัฒนา OTOP ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-06-24/16:42:50
125
0
8
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการติดตามตรวจเยี่ยมหมู่บ้านสารสนเทศระดับจังหวัด วิจิตรา เมือง 2015-06-24/16:18:54
180
0
9
อื่นๆ สานสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชา กนกพร ส่งเสริมฯ 2015-06-24/16:00:29
137
0
10
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดบุรีรัมย์ กนกพร ส่งเสริมฯ 2015-06-24/15:57:55
141
0
11
การพัฒนา OTOP ร่วมพิธีเปิดงาน OTOP ภูมิภาค กนกพร ส่งเสริมฯ 2015-06-24/15:52:42
126
0
12
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วันสตรีสากล กนกพร ส่งเสริมฯ 2015-06-24/15:46:34
139
0
13
การพัฒนา OTOP โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิต กนกพร ส่งเสริมฯ 2015-06-24/15:38:41
143
0
14
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเมิน เพื่อคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการ ปี 2558 กรองศักดิ์ ส่งเสริมฯ 2015-06-24/15:23:42
139
0
15
การประชาสัมพันธ์ จัดเเสดงเเละนำเสนอสินค้าจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ถนนคนเดินเซราะกราวน์ กรองศักดิ์ ส่งเสริมฯ 2015-06-24/15:11:45
152
0
16
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเมิน เพื่อคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการ ปี 2558 วัชรินทร์พร เมือง 2015-06-24/15:11:34
131
0
17
อื่นๆ จังหวัดเคลื่อนที่ พอ สว ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ กรองศักดิ์ ส่งเสริมฯ 2015-06-24/15:06:14
175
0
18
อื่นๆ เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟู นที คูเมือง 2015-06-24/15:06:06
110
0
19
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เตรียมประเมินเพื่อคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต วัชรินทร์พร เมือง 2015-06-24/15:05:08
119
0
20
การพัฒนาแผนชุมชน เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (2559-2563) และร่างแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) อบต.ร่อนทอง นที คูเมือง 2015-06-24/14:59:15
117
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ] 201 [ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]