พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
กลุ่มออมทรัพย์ ออกติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต สมชิต โนนดินแดง 2015-06-23/10:48:09
141
0
2
อื่นๆ ตลาดนัดชุมชน "ถนนคนเดินเซาะกราว วอคกิ้งสตรีท" อัญชัญ บ้านกรวด 2015-06-23/10:35:14
163
0
3
อื่นๆ ประสานงานกับวิทยากรเพื่อฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ อัญชัญ บ้านกรวด 2015-06-23/09:48:16
151
0
4
อื่นๆ ประสานงานกับวิทยากรเพื่อฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ ชมพู บ้านกรวด 2015-06-23/09:43:23
139
0
5
โครงการ กข.คจ. ประชุมคณะกรรมการ กข.คจ สุจิตรจา หนองหงส์ 2015-06-23/09:35:35
140
0
6
อื่นๆ ร่วมประชุมในการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนพึ่งพาตนเองและกองทุนหมู่บ้าน ไชยยา โนนดินแดง 2015-06-22/18:40:46
122
0
7
การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ไชยยา โนนดินแดง 2015-06-22/18:35:07
124
0
8
กลุ่มออมทรัพย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโคกเพชร ม.๑๔ ต.ลำนางรอง ไชยยา โนนดินแดง 2015-06-22/18:31:30
148
0
9
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การเตรียมความพร้อมการพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ไชยยา โนนดินแดง 2015-06-22/18:23:09
117
0
10
อื่นๆ ร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่เกษตรกร ณัชญาภรณ์ กระสัง 2015-06-22/14:46:02
113
0
11
การพัฒนา OTOP การสนับสนุนการพัฒนากลุ่ม OTOP ด้านการตลาด ศรัญญา เมือง 2015-06-22/14:27:10
128
0
12
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ติดตามครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.ปี 2557 อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-06-22/14:24:48
119
0
13
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ติดตามครัวเรือนยากจนหมู่ 1 ต.โคกกลาง อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-06-22/14:21:06
116
0
14
อื่นๆ ร่วมประชุมความมั่นคงระดับตำบล ภรภัทร หนองหงส์ 2015-06-22/14:09:32
118
0
15
โครงการ กข.คจ. ติดตามการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. สุรชัย ลำปลายมาศ 2015-06-22/13:26:59
156
0
16
การพัฒนา OTOP ติดตามการดำเนินงานกลุ่ม OTOP สุรชัย ลำปลายมาศ 2015-06-22/13:10:06
182
0
17
การพัฒนา OTOP ร่วมกิจกรรรมการจัดงาน OTOP ภูมิภาค สุรชัย ลำปลายมาศ 2015-06-22/11:23:26
152
0
18
การพัฒนา OTOP ร่วมกิจกรรรมการจัดงาน OTOP ภูมิภาค จังหวัดบุรีรัมย์ ละอองดาว หนองกี่ 2015-06-22/11:18:16
186
0
19
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประชุมติดตาม สนับสนุนครัวเรือนต้นแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านสำโรง ธนวัฒน์ พลับพลาชัย 2015-06-22/10:40:58
147
0
20
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประชุมติดตาม สนับสนุนครัวเรือนต้นแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านโสน ธนวัฒน์ พลับพลาชัย 2015-06-22/10:39:18
147
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ] 204 [ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]