พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล(คกส.ต.)อำเภอหนองกี่ เบญจพร ปะคำ 2015-06-19/20:23:03
142
0
2
กลุ่มออมทรัพย์ ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต สุดารัตน์ สตึก 2015-06-19/17:49:26
160
0
3
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ประสานขอรับงบประมาณสนับสนุนครัวเรือนยากจน ณัชญาภรณ์ กระสัง 2015-06-19/17:41:01
132
0
4
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ติดตามสนับสนุนครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ, พยม บ้านกรวด 2015-06-19/17:03:09
140
0
5
อื่นๆ ร่วมประชุมกองทุนหมู่บ้าน พยม บ้านกรวด 2015-06-19/16:58:58
134
0
6
อื่นๆ ติดตามสนับสนุน กองทุนพึ่งพาตนเอง ชมพู บ้านกรวด 2015-06-19/16:52:32
150
0
7
อื่นๆ ติดตามสนับสนุน ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ชมพู บ้านกรวด 2015-06-19/16:43:53
156
0
8
อื่นๆ ติดตามสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หมู่1 ตำบลเขาดินเหนือ ชมพู บ้านกรวด 2015-06-19/16:35:01
139
0
9
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สนับสนุนติดตามกองทุนที่ค้างชำระเงินยืม ประพิน พุทไธสง 2015-06-19/16:34:25
149
0
10
โครงการ กข.คจ. สนับสนุนติดตามการยืมเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน และชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประพิน พุทไธสง 2015-06-19/16:27:14
154
0
11
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ณนคร แคนดง 2015-06-19/15:15:45
145
0
12
การพัฒนา OTOP ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ณนคร แคนดง 2015-06-19/15:06:24
155
0
13
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ติดตาม ตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจน และประสบความเดือดร้อน ณนคร แคนดง 2015-06-19/14:47:08
151
0
14
การประชาสัมพันธ์ จังหวัดเคลื่อนที่ ประหยัด เมือง 2015-06-19/14:12:31
131
0
15
อื่นๆ ติดตามปัญหาร้องเรียน กทบ.บ้านพลวงน้อย ม.8 ต.สนวน อ.ห้วยราช กอบเกื้อ ห้วยราช 2015-06-19/14:02:58
172
0
16
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และหน่วยเเพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. สุภาภรณ์ เมือง 2015-06-19/13:41:13
118
0
17
อื่นๆ เยี่ยมครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 57 บ้านหนองเฒ่ากา ม.1 ต.โคกสะอาด ประภัสสร ลำปลายมาศ 2015-06-19/13:07:38
154
0
18
อื่นๆ ติดตามปัญหาร้องเรียน กทบ.บ้านพลวงน้อย ม.8 ต.สนวน อ.ห้วยราช กอบเกื้อ ห้วยราช 2015-06-19/12:58:28
161
0
19
โครงการ กข.คจ. สนับสนุนติมตามงานโครงการ กข.คจ. บ้านหนองนา ม.4 ต.ลำไทรยโยง อ.นางรอง พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2015-06-19/11:38:52
162
0
20
โครงการเชิดชูเกียรติ การประกวดโครงการเชิดชูเกียรติ ปรัชญา แคนดง 2015-06-19/11:07:40
153
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ] 206 [ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]