พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ตรวจเยี่ยม ครัวเรือนยากจน ปี 2557 นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-06-19/11:06:59
132
0
2
โครงการ กข.คจ. ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ปรัชญา แคนดง 2015-06-19/11:05:20
149
0
3
การพัฒนา OTOP ร่วมงาน OTOP ภูมิภาค อำพร ลำปลายมาศ 2015-06-19/10:25:27
120
0
4
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ประชุคณะกรรมการตำบล สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-06-19/10:08:51
131
0
5
การพัฒนา OTOP ร่วมสนับสนุนการจัดงาน OTOP ภูมิภาค จังหวัดบุรีรัมย์ ว่าง บ้านกรวด 2015-06-19/10:04:12
138
1
6
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ติดตามการแก้จน สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-06-19/10:03:00
133
0
7
การพัฒนา OTOP ร่วมกิจกรรม OTOP ภูมิภาค พยม บ้านกรวด 2015-06-19/09:37:04
137
0
8
การพัฒนา OTOP ร่วมกิจกรรม OTOP ภูมิภาค สุรพันธ์ บ้านกรวด 2015-06-19/09:32:58
151
0
9
การพัฒนา OTOP ประชาสัมพันธ์การจัดงาน OTOP ภูมิภาค วัชรพงษ์ เฉลิมพระเกียรติ 2015-06-19/08:59:02
150
0
10
อื่นๆ ประชุมขับเคลื่อนและบูรณาการโครงการฯภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระดับอำเภอ ธีรวุฒิ กระสัง 2015-06-19/08:57:37
161
0
11
PA กองทุนพึ่งพาตนเอง ธีรวุฒิ กระสัง 2015-06-19/08:53:52
123
0
12
อื่นๆ ร่วมกิจกรรม otop ภูมิภาค จังหวัดบุรีรัมย์ กอบเกื้อ ห้วยราช 2015-06-18/22:05:59
165
0
13
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ร่วมประชุม ติดตามการดำเนินงานกองทุนพึ่งพาตนเอง พชกร ละหานทราย 2015-06-18/18:43:14
10949
3540
14
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดย KBO OTOP ภูมิภาค จังหวัดบุรีรัมย์ ประหยัด เมือง 2015-06-18/16:45:35
122
0
15
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมประสานแผนงาน มุกดา ส่งเสริมฯ 2015-06-18/15:59:48
160
0
16
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าร่วมทำวิดิทัศน์ตำนานไหม มุกดา ส่งเสริมฯ 2015-06-18/15:51:40
173
0
17
อื่นๆ โครงการกิจกรรมอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ วณาภรณ์ นาโพธิ์ 2015-06-18/15:34:19
201
1
18
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ประชุมผู้นำ หมู่บ้านต้นแบบ กองทุนพึ่งพาตนเอง นิชาภา พุทไธสง 2015-06-18/15:33:13
161
0
19
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบปี2558 (งบเพิ่มเติม) วณาภรณ์ นาโพธิ์ 2015-06-18/15:30:03
183
0
20
การพัฒนา OTOP สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ตำบลหายโศก นิชาภา พุทไธสง 2015-06-18/15:29:55
166
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ] 207 [ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]