พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ ประชุมตัวแทนหมู่บ้านกองทุนพึ่งพาตนเอง ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2015-06-18/15:29:17
120
0
2
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ติดตามสนับสนุนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลหายโศก นิชาภา พุทไธสง 2015-06-18/15:23:55
159
0
3
อื่นๆ โครงการกิจกรรมอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ จิราพร นาโพธิ์ 2015-06-18/15:20:58
184
0
4
กลุ่มออมทรัพย์ สนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต นิชาภา พุทไธสง 2015-06-18/15:20:39
151
0
5
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ครัวเรือนเป้าหมายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ หมู่ 5 บ้านหัวฝาย ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ ศึกษาดูงานที่ถลุงเหล็ก (ถนนสายยาว) อำเภอเมือง จ.บุรีรัมย์ ธีรพันธ์ นาโพธิ์ 2015-06-18/15:15:49
250
0
6
การพัฒนาเครือข่าย OTOP การจัดงาน OTOP ภูมิภาค จังหวัดบุรีรัมย์ จิราพร นาโพธิ์ 2015-06-18/15:13:52
151
0
7
อื่นๆ ประชุมคณะกรรมการตำบลเจริญสุข ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-06-18/15:06:45
142
0
8
อื่นๆ กิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดฤาษีสถิตย์ บ้านโคกสะแทน ม.๑๐ ตำบลดอนกอก อ.นาโพธิ์ ธีรพันธ์ นาโพธิ์ 2015-06-18/14:55:58
224
0
9
การพัฒนา OTOP otop ภูมิภาค จังหวัดบุรีรัมย์ วสัน ส่งเสริมฯ 2015-06-18/14:55:46
136
0
10
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบปี2558 (งบเพิ่มเติม) จิราพร นาโพธิ์ 2015-06-18/14:55:10
157
0
11
อื่นๆ ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ชมพู บ้านกรวด 2015-06-18/13:32:44
181
0
12
การพัฒนา OTOP ร่วมกิจกรรม OTOP ภูมิภาค "ตะลุยกิน ตะลุยช้อป ตะลุยใช้" 17-23 มิถุนายน 2558 อัญชัญ บ้านกรวด 2015-06-18/11:53:35
164
0
13
การประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่รับลงทะเบียนในงาน OTOP ภูมิภาค ที่จังหวัดบุรีรัมย์ พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2015-06-18/10:12:32
159
0
14
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) 1 หมู่ 1 ปัญหา พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ธีรวุฒิ กระสัง 2015-06-18/10:08:27
135
0
15
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ เยี่ยมเยียนครัวเรือนนางเงือน ทารุนรัมย์ ณัฐชัย ห้วยราช 2015-06-17/20:59:15
125
0
16
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ เยี่ยมเยียนครัวเรือนนายบุญช่วย แสนกล้า ณัฐชัย ห้วยราช 2015-06-17/20:51:32
144
0
17
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ เยี่ยมเยียนครัวเรือนนายบุญเรือน พะโรงรัมย์ ณัฐชัย ห้วยราช 2015-06-17/20:44:12
120
0
18
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเมืองโพธิ์ ณัฐชัย ห้วยราช 2015-06-17/20:29:24
129
0
19
โครงการ กข.คจ. ประชุมอนุมัติเงินยืมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ณัฐชัย ห้วยราช 2015-06-17/19:57:16
121
0
20
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ชุดทีมปฏิบัติการตำบลกระสัง ติดตามช่วยเหลือและสนับสนุนครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ตกเกณฑ์รายได้ จปฐ. ณัชญาภรณ์ กระสัง 2015-06-17/19:40:11
141
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ] 208 [ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]