พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล เบญจพร ปะคำ 2015-06-17/17:42:18
159
0
2
โครงการ กข.คจ. ติดตามการบริหารจัดการโครงการ กขคจ นัฐกานต์ เมือง 2015-06-17/16:00:20
161
0
3
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 16 มิ.ย. 58 สนับสนุนการดำเนินการหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP บายศรีจากผ้าบ้านนาใหม่ ต.หัวถนน อ.นางรอง พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2015-06-17/15:49:33
155
0
4
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ 16 มิถุนายน 2558 ติดตามครัวเรือนยากจน นัฐกานต์ เมือง 2015-06-17/15:46:53
10989
3578
5
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ 15 มิถุนายน 2558 ติดตามครัวเรือนยากจน นัฐกานต์ เมือง 2015-06-17/15:39:38
193
0
6
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ วันที่ 12 มิ.ย. 58 สนับสนุนการดำเนินงานพลังกองทุนชุมชนพึ่งพาตนเองตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2015-06-17/15:33:25
167
0
7
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 11 มิ.ย. 58 สนับสนุนการดำเนินงานกลุ่ม OTOP บายศรีจากผ้าบ้านนาใหม่ พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2015-06-17/15:30:14
173
0
8
โครงการเชิดชูเกียรติ วันที่ 10 มิ.ย. 58 ต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการเชิดชูเกียรติฯ ปี 2558 พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2015-06-17/15:27:35
161
0
9
โครงการเชิดชูเกียรติ วันที่ 10 มิ.ย. 58 เตรียมความพร้อมหมู่บ้านหนองตารัก ตามโครงการเชิดชูเกียรติฯ 2558 พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2015-06-17/15:22:44
169
0
10
อื่นๆ วันที่ 9 มิ.ย. 58 ประชุมสัญจรกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหัวถนน ประจำเดือนมิถุนายน พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2015-06-17/15:20:58
163
0
11
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ติดตาม ตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจน นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-06-17/15:13:35
144
0
12
โครงการ กข.คจ. ติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน กข.คจ. บ้านบุลำดวน หมู่ 7 ตำบลสะแกซำ สุภาภรณ์ เมือง 2015-06-17/15:13:02
130
0
13
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ วันที่ 8 มิ.ย. 58ทีมปฏิบัติการตำบลลำไทรโยง ติดตามครัวเรือนยากจน ที่ตกเกณฑ์ จปฐ . 2557 พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2015-06-17/15:06:52
182
0
14
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ วันที่ 5 มิ.ย.58 ทีมปฏิบัติการตำบลหัวถนน ได้ลงไปเยี่ยมครัวเรือนยากจน พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2015-06-17/15:03:05
156
0
15
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข (อำเภอยิ้ม) พชกร ละหานทราย 2015-06-17/15:01:14
160
0
16
อื่นๆ การเพิ่มทุน กทบ. ระยะที่ 3 ชมพู บ้านกรวด 2015-06-17/14:43:09
166
0
17
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ เยี่ยมครัวเรือนตกเกณฑ์ ปี 2557 อำพร ลำปลายมาศ 2015-06-17/14:26:32
146
0
18
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ประชุมคณะทำงานกองทุนพึ่งพาตนเอง ทิพย์วิภา ชำนิ 2015-06-17/14:20:06
208
0
19
อื่นๆ ร่วมพิธีเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน สุทิศ นางรอง 2015-06-17/14:14:48
165
0
20
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จัดอบรมกลุ่มอาชีพสตรี/ทัศนศึกษาดูงาน เขตเทศบาลตำบลบ้านด่าน ทิพย์วิภา ชำนิ 2015-06-17/13:47:15
166
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ] 209 [ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]