พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
กองทุนแม่ของแผ่นดิน โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน สงกรานต์ กระสัง 2016-08-19/13:09:37
139
0
2
กองทุนพัฒนาเด็กชนบท มอบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณัชญาภรณ์ กระสัง 2016-08-19/13:06:24
109
0
3
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการขับเคลื่อนพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรชนบท ณัชญาภรณ์ กระสัง 2016-08-19/13:04:06
100
0
4
โครงการ กข.คจ. ตรวจสุขภาพกองทุนฯ กขคจ. ประพิน พุทไธสง 2016-08-19/12:35:57
125
0
5
อื่นๆ ร่วมประชุมมอบแนวทางในการจัดเวทีประชาคมแผนชีวิต ศรัญญา เมือง 2016-08-18/22:16:44
93
0
6
มชช. ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการนำเสนอผลงาน มชช. ธันยพร กระสัง 2016-08-18/16:00:57
137
0
7
องค์กรสตรี การจำหน่ายดอกมะลิหารายได้สมทบกองทุนสตรีอำเภอกระสัง ธันยพร กระสัง 2016-08-18/16:00:27
118
0
8
องค์กรสตรี ร่วมพิธีถวายพานดอกมะลิเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559 ธันยพร กระสัง 2016-08-18/15:59:28
132
0
9
องค์กรสตรี ประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ธันยพร กระสัง 2016-08-18/15:58:00
121
0
10
โครงการ กข.คจ. ตรวจสอบเอกสารการกู้ยืมเงิน โครงการ กข.คจ. ธีรวุฒิ กระสัง 2016-08-18/14:40:00
109
0
11
มชช. สรุปประเมินผลการพัฒนาตนเอง ตามระบบ มชช. ธีรวุฒิ กระสัง 2016-08-18/14:38:36
123
0
12
การพัฒนา OTOP ร่วมกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สุนันท์ โนนสุวรรณ 2016-08-18/07:47:15
89
0
13
การพัฒนา OTOP ร่วมกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สุนันท์ โนนสุวรรณ 2016-08-18/07:35:21
143
0
14
อื่นๆ ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามระดับอำเภอ ครั้งที่ 2/2559 รุ่งตะวัน ลำปลายมาศ 2016-08-17/18:08:19
103
0
15
โครงการ กข.คจ. ติดตามโครงการ กข.คจ บ้านหนองโดน รุ่งตะวัน ลำปลายมาศ 2016-08-17/18:05:58
117
0
16
อื่นๆ ร่วมทำพิธีเนื่องในวันแม่ 12 สิงหาคม 2559 รุ่งตะวัน ลำปลายมาศ 2016-08-17/18:03:25
112
0
17
ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ติดตามกลุ่มทอผ้าเศรษฐกิจพอเพียง รุ่งตะวัน ลำปลายมาศ 2016-08-17/18:01:06
133
0
18
โครงการ กข.คจ. ติดตามโครงการ กข.คจ บ้านบุขี้เหล็กใหม่ รุ่งตะวัน ลำปลายมาศ 2016-08-17/17:59:21
106
0
19
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมงานกองทุนแม่ของแผ่นดินและกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหา รุ่งตะวัน ลำปลายมาศ 2016-08-17/17:56:55
107
0
20
การพัฒนา OTOP ลงทะเบียนOTOP ปณิตา พลับพลาชัย 2016-08-17/17:40:32
144
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] 21 [ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]