พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ทีมตำบลลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนยากจน ปกิตตา หนองหงส์ 2015-06-17/13:18:34
182
0
2
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล สุชาติ พุทไธสง 2015-06-17/12:55:09
148
0
3
อื่นๆ ร่วมประชุมการเพิ่มทุนระยะที่ 3 สุรพันธ์ บ้านกรวด 2015-06-17/11:46:16
159
0
4
ศูนย์เรียนรู้ การติดตามสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ชุมชนสายยาว ศรัญญา เมือง 2015-06-17/11:35:49
152
0
5
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ประชุมขับเคลื่อนกองทุนพึ่งพา พยม บ้านกรวด 2015-06-17/11:20:21
156
0
6
โครงการ กข.คจ. ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. ณนคร แคนดง 2015-06-17/11:06:27
209
0
7
กลุ่มออมทรัพย์ ติดตามสนับสนุนการดำเนินการกลุ่มออมทรัพย์ บ้านหนองสรวง ตำบลบัวทอง กำพล สารสนเทศฯ 2015-06-17/10:10:42
145
0
8
การพัฒนา OTOP ตรวจเยี่ยมกลุ่ม OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) อดุลย์ ห้วยราช 2015-06-17/10:08:07
148
0
9
โครงการ กข.คจ. ออกติดตามการดำเนินงาน โครงการ กข.คจ. ตำบลบัวทอง กำพล สารสนเทศฯ 2015-06-17/10:06:27
153
0
10
การพัฒนา OTOP ติดตามสนับสนุนกลุ่มทอผ้าบ้านหนองเพ็ชร หมู่.9 ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ กำพล สารสนเทศฯ 2015-06-17/09:59:30
143
0
11
โครงการ กข.คจ. ติดตามสนับสนุนโครงการ กข.คจ. พยม บ้านกรวด 2015-06-17/09:28:31
164
0
12
โครงการ กข.คจ. ติดตามสนับสนุนโครงการ กข.คจ. ชมพู บ้านกรวด 2015-06-17/09:27:06
158
0
13
จัดการความรู้ ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ "1 หมู่บ้าน 1 ปัญหา พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวจังหวัดบุรีรัมย์จากข้อมูล จปฐ." ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2015-06-17/09:06:13
140
0
14
การพัฒนาเยาวชนเพื่ออนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น OTOP ติดตามการดำเนินงานโครงการเยาวชนเพื่ออนุรักษ์สืบสานภูมปัญญาท้องถิ่น OTOP กำพล สารสนเทศฯ 2015-06-17/09:04:35
143
0
15
กลุ่มออมทรัพย์ ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ SSG ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2015-06-17/08:58:54
160
0
16
การพัฒนาเครือข่าย OTOP ติดตามสนับสนุนกลุ่มทอผ้าบ้านหนองเพ็ชร กำพล สารสนเทศฯ 2015-06-17/08:55:10
145
0
17
การพัฒนา OTOP ประชาสัมพันธ์ร้านจำหน่ายผ้าริมทาง ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2015-06-17/08:53:12
181
0
18
อื่นๆ ตรวจติดตามและนิเทศการขับเคลื่อนโครงการบุรีรัมย์สันติสุข ๙ ดี ดวงพร นาโพธิ์ 2015-06-16/22:28:01
177
0
19
อื่นๆ ติดตามเยียมเยียนครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2557 ประภัสสร ลำปลายมาศ 2015-06-16/21:53:51
171
0
20
โครงการ กข.คจ. ติดตามงานโครงการ กข.คจ. ประภัสสร ลำปลายมาศ 2015-06-16/21:36:52
166
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ] 210 [ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]