พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ ติดตาม สนับสนุน การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ วิวัฒน์ อำนวยการ 2015-06-16/20:26:41
217
0
2
อื่นๆ เยี่ยมกลุ่มOTOP. ชาใบหม่อนบ้านเกตุเหนือ ในงานOTOPภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ วรภาดา ห้วยราช 2015-06-16/18:22:45
179
0
3
โครงการเชิดชูเกียรติ ปรึกษาหารือเตรียมพื้นที่โครงการเชิดชูเกียรติ อัญชัญ บ้านกรวด 2015-06-16/16:32:55
169
0
4
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ติดตามสนับสนุนครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเก่าสายตะกู ม.11ต.สายตะกู อัญชัญ บ้านกรวด 2015-06-16/16:15:28
159
0
5
โครงการเชิดชูเกียรติ เตรียมพื้นที่โครงการเชิดชูเกียรติ ปี 2558 อัญชัญ บ้านกรวด 2015-06-16/16:10:51
171
0
6
การพัฒนา OTOP สนับสนุนกลุ่มข้าวมะลิอินทรีย์ ม.2 ต.จันทบเพชร อัญชัญ บ้านกรวด 2015-06-16/16:04:31
155
0
7
อื่นๆ กิจกรมม OTOP ภูมิภาค จังหวัดบุรีรัมย์ กอบเกื้อ ห้วยราช 2015-06-16/15:34:21
165
0
8
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ติดตามกลุ่มอาชีพที่ขอรับเงินสนับสนุนโครงการ ทานตะวัน บ้านด่าน 2015-06-16/15:27:54
161
0
9
การพัฒนา OTOP โครงการส่งเสริมอาชีพและศึกษาดูงานนอกสถานที่ประจำปี 2558 ทานตะวัน บ้านด่าน 2015-06-16/15:25:24
170
0
10
การพัฒนา OTOP คณะทำงานปฏิบัติหน้าที่ในงาน OTOP ภูมิภาค จังหวัดบุรีรัมย์ ทานตะวัน บ้านด่าน 2015-06-16/15:18:16
171
0
11
โครงการเชิดชูเกียรติ ร่วมประกวดโครงการเชิดชูเกียรติประจำปี 2558 ทานตะวัน บ้านด่าน 2015-06-16/15:17:44
196
0
12
การพัฒนา OTOP โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิต ทานตะวัน บ้านด่าน 2015-06-16/15:15:45
158
0
13
โครงการเชิดชูเกียรติ เตรียมหมู่บ้านเพื่อประกวดกิจกรรมโครงการเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2558 ทานตะวัน บ้านด่าน 2015-06-16/15:12:40
172
0
14
โครงการเชิดชูเกียรติ ร่วมกิจกรรมประกวดโรงการเชิดชูเกียรติ ผู้นำ เครื่อข่าย พัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2558 (12 มิ.ย. 58) จรัส เมือง 2015-06-16/14:45:48
175
0
15
โครงการเชิดชูเกียรติ เตรียมกิจกรรมประกวดโรงการเชิดชูเกียรติ ผู้นำ เครื่อข่าย พัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2558 (11 มิ.ย. 58) จรัส เมือง 2015-06-16/14:44:34
186
0
16
โครงการ กข.คจ. ติดตาม กข.คจ. ม.5 ต.กลันทา จรัส เมือง 2015-06-16/14:43:54
175
0
17
การพัฒนา OTOP ติดตาม OTOP ม.13 ต.กลันทา จรัส เมือง 2015-06-16/14:41:10
173
0
18
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ติดตามหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ม.12 ต.กลันทา (10 มิ.ย. 58) จรัส เมือง 2015-06-16/14:39:20
176
0
19
โครงการเชิดชูเกียรติ ร่วมกิจกรรมประกวดโรงการเชิดชูเกียรติ ผู้นำ เครื่อข่าย พัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2558 (12 มิ.ย. 58) วัชรินทร์พร เมือง 2015-06-16/14:34:15
148
0
20
โครงการเชิดชูเกียรติ เตรียมกิจกรรมประกวดโรงการเชิดชูเกียรติ ผู้นำ เครื่อข่าย พัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2558 (11 มิ.ย. 58) วัชรินทร์พร เมือง 2015-06-16/14:32:54
153
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ] 211 [ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]