พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
โครงการเชิดชูเกียรติ ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนตามโครงการเชิดชูเกียรติฯ ปี 2558 กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-06-16/09:24:21
125
0
2
อื่นๆ ติดตาม สนับสนุน การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ วิวัฒน์ อำนวยการ 2015-06-15/23:17:20
11541
3262
3
การประชาสัมพันธ์ เเลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเวปไซต์สำนักงาน กำพล สารสนเทศฯ 2015-06-15/22:40:59
11850
3630
4
อื่นๆ ร่วมประชุมเตรียมงาน จังหวัดเคลื่อนที่ กรองศักดิ์ ส่งเสริมฯ 2015-06-15/22:34:21
158
0
5
โครงการเชิดชูเกียรติ คัดเลือกกิจกรรมเชิดชูเกียรติอเมืองบุรีรัมย์ กรองศักดิ์ ส่งเสริมฯ 2015-06-15/22:30:07
156
0
6
อื่นๆ ประชุมเตรียมงาน จังหวัดเคลื่อนที่ พอ.สว. ตำบลเมืองฝาง กำพล สารสนเทศฯ 2015-06-15/22:19:53
152
0
7
อื่นๆ พัฒนาระบบสารสนเทศ สร้างเว็บไซต์สำนักงานฯ สุชาติ พุทไธสง 2015-06-15/21:27:40
159
1
8
อื่นๆ ร่วมประชุมคณะทำงาน otop ภูมิภาค จังหวัดบุรีรัมย์ สุชาติ พุทไธสง 2015-06-15/21:23:22
131
0
9
การพัฒนา OTOP ประชุมคณะทำงานปฏิบัติหน้าที่ในการจัดงาน OTOP ภูมิภาค พนิดา กระสัง 2015-06-15/21:16:56
150
0
10
โครงการเชิดชูเกียรติ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกโครงการเชิดชูเกียรติบ้านตาหล่ำ ต.หินเหล็กไฟ สุชาติ พุทไธสง 2015-06-15/21:13:29
153
0
11
โครงการเชิดชูเกียรติ เตรียมพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบประกวดโครงการเชิดชูเกียรติบ้านตาหล่ำ สุชาติ พุทไธสง 2015-06-15/21:05:17
166
0
12
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมประชุมสัญจร พชกร ละหานทราย 2015-06-15/20:00:24
174
0
13
โครงการเชิดชูเกียรติ ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ดีเด่น กุหลาบ แคนดง 2015-06-15/19:29:07
177
0
14
การประชาสัมพันธ์ ดำเนินรายการวิทยุ กุหลาบ แคนดง 2015-06-15/19:28:10
155
0
15
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาหมู่บ้าน เตรียมการคัดเลือก กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี 2558 กุหลาบ แคนดง 2015-06-15/19:05:05
154
0
16
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาหมู่บ้าน เตรียมการคัดเลือก กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี 2558 กุหลาบ แคนดง 2015-06-15/19:04:21
152
0
17
การประชาสัมพันธ์ ดำเนินรายการวิทยุ กุหลาบ แคนดง 2015-06-15/18:45:25
11368
3135
18
โครงการเชิดชูเกียรติ ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ดีเด่น กุหลาบ แคนดง 2015-06-15/18:36:07
152
0
19
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ดีเด่น กุหลาบ แคนดง 2015-06-15/18:29:18
145
0
20
โครงการเชิดชูเกียรติ การตรวจเยี่ยมโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2558 ณนคร แคนดง 2015-06-15/17:58:39
166
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ] 213 [ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]