พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดงาน OTOP ภูมิภาค นที คูเมือง 2015-06-15/16:52:03
132
0
2
โครงการเชิดชูเกียรติ รับการตรวจคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็นเป็นสุข" และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2558 นที คูเมือง 2015-06-15/16:42:56
127
0
3
อื่นๆ ตรวจติดตาม นิเทศการขับเคลื่อนโครงการบุรีรัมย์สันติสุขฯ ตำบลทุ่งวัง นที คูเมือง 2015-06-15/16:35:43
153
0
4
โครงการเชิดชูเกียรติ กิจกรรมโครงการเชิดชูเกียรติดีเด่น ปี 2558 อัญชัญ บ้านกรวด 2015-06-15/16:34:59
151
0
5
อื่นๆ ติดต่อประสานงานการจัดทำแผนโรงเรียนเพียงหลวง 2 อัญชัญ บ้านกรวด 2015-06-15/16:31:05
162
0
6
อื่นๆ ตรวจตรา นิเทศการขับเคลื่อนโครงการบุรีรัมย์สันติสุขฯ B-CM ตำบลท่าม่วง นที คูเมือง 2015-06-15/16:26:27
140
0
7
การพัฒนา OTOP ร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนการจัดงาน OTOP ภูมิภาค จังหวัดบุรีรัมย์ ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-06-15/16:23:10
120
0
8
โครงการเชิดชูเกียรติ ประกวดกิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้นำ และกิจกรรมการพัฒนาชุมชน ว่าง บ้านกรวด 2015-06-15/16:12:31
158
1
9
โครงการเชิดชูเกียรติ สนับสนุนโครงการเชิดชูเกียรติ พยม บ้านกรวด 2015-06-15/16:02:11
152
0
10
การพัฒนา OTOP ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน OTOP ภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ ว่าง บ้านกรวด 2015-06-15/15:56:58
148
0
11
โครงการ กข.คจ. สนับสนุนติดตามการดำเนินงาน กข.คจ. บ้านโคกหญ้าคา หมู่ที่ ๖ ต.ยายแย้มวัฒนา วัชรพงษ์ เฉลิมพระเกียรติ 2015-06-15/15:54:11
150
0
12
โครงการ กข.คจ. สนับสนุนการดำเนินงาน กข.คจ. ณนคร แคนดง 2015-06-15/15:24:34
171
0
13
โครงการเชิดชูเกียรติ โครงการเชิดชูเกียรติ ชมพู บ้านกรวด 2015-06-15/15:14:50
171
0
14
โครงการเชิดชูเกียรติ โครงการเชิดชูเกียรติ ชมพู บ้านกรวด 2015-06-15/15:14:01
172
0
15
โครงการเชิดชูเกียรติ โครงการเชิดชูเกียรติ ชมพู บ้านกรวด 2015-06-15/15:09:35
159
0
16
อื่นๆ ประชุมร่างพิจารณาแผนสามปี ตำบลไทยเจริญ ธีรวุฒิ กระสัง 2015-06-15/15:07:17
137
0
17
การพัฒนา OTOP ติดตามกลุ่ม OTOP กลุ่ม D ธีรวุฒิ กระสัง 2015-06-15/15:04:15
138
0
18
โครงการเชิดชูเกียรติ ร่วมงานนำเสนอผลงานบ้านโนนสำราญ หมู่ที่16 กิจกรรมโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำ เครือข่าย พัฒนาชุมชนดีเด่น ในระดับโซนอำเภอ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2558 กำพล สารสนเทศฯ 2015-06-15/14:14:19
181
0
19
อื่นๆ ร่วมประเมินโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรกรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาบัญหาภัยแล้ง ปี 2558 ละอองดาว หนองกี่ 2015-06-15/14:07:00
174
0
20
โครงการเชิดชูเกียรติ คัดเลือกหมู่บ้าน/ผู้นำ/กิจกรรมดีเด่น ระดับกลุ่มอำเภอ (โซน) อภิชาติ โนนดินแดง 2015-06-15/13:54:06
11087
3633

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ] 214 [ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]