พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การพัฒนา OTOP ประชุมคณะทำงานปฏิบัติหน้าที่จัดงาน OTOP ภูมิภาค จังหวัดบุรีรัมย์ ศรัญญา เมือง 2015-06-15/10:58:35
134
0
2
กลุ่มออมทรัพย์ ประชุมขับเคลื่อนกลุ่มออมทรัพย์สู่ระดับ มาตรฐาน ยุพาพิน เมือง 2015-06-15/10:34:07
177
0
3
โครงการเชิดชูเกียรติ เตรียมความพร้อมกลุ่มเป้าหมายโครงการเชิดชูเกียรติ ยุพาพิน เมือง 2015-06-15/10:28:53
174
0
4
โครงการเชิดชูเกียรติ ประกวดติดตามประเมินผลกิจกรรมเชิดชูเกียรติ ยุพาพิน เมือง 2015-06-15/10:24:05
168
0
5
การพัฒนา OTOP ประชุมคณะทำงานปฎิบัติหน้าที่ฯ วสัน ส่งเสริมฯ 2015-06-15/10:10:31
130
0
6
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดย KBO ประชุมคณะทำงานปฏิบัติหน้าที่ในจัดงาน OTOP ภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ ประหยัด เมือง 2015-06-15/09:55:50
123
0
7
การพัฒนา OTOP การจัดงาน otop. ภูมิภาค. จังหวัดบุรีรัมย์ ยุพาพิน เมือง 2015-06-15/09:47:52
183
0
8
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ติดตามสนับสนุน การดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง นิชาภา พุทไธสง 2015-06-15/09:06:34
157
0
9
โครงการเชิดชูเกียรติ การนำเสนอผลงาน ธีรวุฒิ กระสัง 2015-06-15/08:35:17
11117
3589
10
การพัฒนา OTOP โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิต ธีรวุฒิ กระสัง 2015-06-15/08:33:31
124
0
11
อื่นๆ เปิดงานถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสดน่าซื้อวิถีไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เบญจพร ปะคำ 2015-06-14/09:50:29
147
0
12
0 โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2558 เบญจพร ปะคำ 2015-06-14/09:34:12
165
0
13
อื่นๆ โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2558 เบญจพร ปะคำ 2015-06-14/09:19:36
148
0
14
การพัฒนา OTOP ติดตามสนับสนุนการพัฒนา otop นัฐกานต์ เมือง 2015-06-13/11:58:33
11418
3106
15
โครงการเชิดชูเกียรติ ประกวดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2558 ดวงพร นาโพธิ์ 2015-06-13/11:54:08
164
0
16
โครงการเชิดชูเกียรติ ประกวดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น วัชรพงษ์ เฉลิมพระเกียรติ 2015-06-13/09:22:02
148
0
17
โครงการเชิดชูเกียรติ ร่วมกิจกรรมตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-06-13/09:08:28
138
0
18
โครงการเชิดชูเกียรติ โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำ เครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2558 นิชาภา พุทไธสง 2015-06-13/09:03:17
156
0
19
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพีียงต้นแบบปี 2558 ณัฐชัย ห้วยราช 2015-06-12/22:50:56
128
0
20
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพีียงต้นแบบปี 2558 ณัฐชัย ห้วยราช 2015-06-12/22:32:11
127
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ] 215 [ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]