พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณัฐชัย ห้วยราช 2015-06-12/22:11:37
129
0
2
โครงการเชิดชูเกียรติ โครงการเขิดชูเกียรติ ระดับกลุ่มโชน พนิดา กระสัง 2015-06-12/20:12:48
174
0
3
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ติดตามสนับสนุนกิจกรรมหมูบ้านเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลต้นแบบ นัฐกานต์ เมือง 2015-06-12/19:50:16
170
0
4
โครงการ กข.คจ. ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ กขคจ นัฐกานต์ เมือง 2015-06-12/19:24:22
167
0
5
โครงการเชิดชูเกียรติ ร่วมกิจกรรมคัดเลือก หมู่บ้าน ผู้นำ กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น สุดารัตน์ สตึก 2015-06-12/19:05:01
167
0
6
การพัฒนา OTOP การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ว่าง บ้านกรวด 2015-06-12/19:03:41
142
0
7
โครงการเชิดชูเกียรติ เตรียมความพร้อมการประกวดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ ว่าง บ้านกรวด 2015-06-12/18:58:19
135
0
8
การพัฒนา OTOP การรับรองผลิตภัณฑ์ OTOP (กลุ่ม D) จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 7-8 มิ.ย.58 ว่าง บ้านกรวด 2015-06-12/18:48:54
166
1
9
การพัฒนาเครือข่าย OTOP ร่วมประชุมกิจกรรมเครือข่าย OTOP จังหวัดบุรีรัมย์ ว่าง บ้านกรวด 2015-06-12/18:46:57
137
0
10
การพัฒนา OTOP ติดตาม สนับสนุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ว่าง บ้านกรวด 2015-06-12/18:44:09
135
0
11
การพัฒนา OTOP ติดตาม สนับสนุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ว่าง บ้านกรวด 2015-06-12/18:39:36
146
0
12
การพัฒนา OTOP ติดตาม สนับสนุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ว่าง บ้านกรวด 2015-06-12/18:37:31
136
1
13
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ เยียมยามคร .ยากจนรอบทึ่ 2 แก้จนบูรณาการฯ รณกร พลับพลาชัย 2015-06-12/18:27:48
140
0
14
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมติดตาม สนับสนุน การชำระคืนเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล ว่าง บ้านกรวด 2015-06-12/18:24:16
136
0
15
PA ร่วมประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัด ว่าง บ้านกรวด 2015-06-12/18:16:02
143
0
16
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ให้ความรู้ลดรายจ่ายในครัวเรือน วิจิตรา เมือง 2015-06-12/18:15:24
149
0
17
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ติดตามการปลูกมะนาวท่อหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากลาง ตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ ทอน ชำนิ 2015-06-12/17:58:47
135
0
18
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อบรมการลดรายจ่ายให้กับครัวเรือนเป้าหมาย วิจิตรา เมือง 2015-06-12/17:56:49
164
0
19
อื่นๆ ร่วมประชุมท้องถิ่นสัญจร ว่าง บ้านกรวด 2015-06-12/17:41:25
10977
3690
20
การพัฒนาเครือข่าย OTOP ร่วมประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดบุรีรัมย์ ว่าง บ้านกรวด 2015-06-12/17:37:54
164
5

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ] 216 [ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]