พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ว่าง บ้านกรวด 2015-06-12/17:35:07
128
0
2
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จัดการประชุม คกส.ต.สัญจร จังหวัดบุรีรัมย์ ว่าง บ้านกรวด 2015-06-12/17:28:44
125
0
3
การพัฒนา OTOP การติดตาม สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP (กลุ่ม D) ว่าง บ้านกรวด 2015-06-12/17:07:14
137
0
4
การพัฒนา OTOP ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานกลุ่ม OTOP และร่วมกิจกรรมต่างๆในหมู่บ้าน นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-06-12/16:42:29
117
0
5
โครงการเชิดชูเกียรติ เตรียมสถานที่เเละร่วมเตรียมนำเสนอผลงาน กิจกรรมโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำ เครือข่าย พัฒนาชุมชนดีเด่น ในระดับโซนอำเภอ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2558 กำพล สารสนเทศฯ 2015-06-12/16:40:49
137
0
6
โครงการเชิดชูเกียรติ โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2558 ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-06-12/16:13:56
107
0
7
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินงานกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านม่วงใต้ ตำบลบ้านบัว สุภาภรณ์ เมือง 2015-06-12/16:09:39
97
0
8
อื่นๆ ร่วมประเมินโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2558 อำเภอลำปลายมาศ อำพร ลำปลายมาศ 2015-06-12/16:07:52
118
0
9
อื่นๆ การตรวจติดตาม "โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำการพัฒนา" บ้านระกาเสม็ด หมู่ที่ 6 ต.กันทรารมย์ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ณัชญาภรณ์ กระสัง 2015-06-12/15:15:02
11306
3205
10
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ ระดีบโซน พชกร ละหานทราย 2015-06-12/14:47:09
142
0
11
โครงการเชิดชูเกียรติ ต้อนรับคณะกรรมตัดเลือกกิจกรรมโครงการเชิดชูเกียรติ ศรัญญา เมือง 2015-06-12/14:43:46
119
0
12
อื่นๆ ติดตามเยียมให้กำลังใจครัวเรือนยากจน ประภัสสร ลำปลายมาศ 2015-06-12/12:49:24
142
0
13
โครงการเชิดชูเกียรติ ต้อนรับคณะกรรมการคักเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับคู่โซน (โซนลำน้ำมาศและโซนพญาสองเมือง รวม 6 อำเภอ) สวาท หนองหงส์ 2015-06-12/11:51:22
152
0
14
โครงการเชิดชูเกียรติ ร่วมกิจกรรมโครงการเชิดชูเกียรติ สุทิศ นางรอง 2015-06-12/11:43:02
155
0
15
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ สพอ.หนองหงส์ร่วมมือสพอ.หนองกี่ แก้จนแบบบูรณาการ เอกณรงค์ หนองหงส์ 2015-06-12/11:35:40
208
0
16
โครงการเชิดชูเกียรติ คัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น สุจิตรจา หนองหงส์ 2015-06-12/11:15:17
143
0
17
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สุจิตรจา หนองหงส์ 2015-06-12/11:08:18
134
0
18
โครงการเชิดชูเกียรติ เตรียมความพร้อมตามโครงการเชิดชูเกียรติเครือข่ายพัฒนาชุมชนเด่น ปี 2558 สุจิตรจา หนองหงส์ 2015-06-12/11:01:24
146
0
19
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสาธิต ขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี2558 ประหยัด เมือง 2015-06-12/10:56:11
116
0
20
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ติดตามครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2557 ภรภัทร หนองหงส์ 2015-06-12/10:54:05
125
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ] 217 [ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]