พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนกลุ่มอาชีพในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สุจิตรจา หนองหงส์ 2015-06-12/10:53:48
141
0
2
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ติดตามครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2557 ปกิตตา หนองหงส์ 2015-06-12/10:50:20
148
0
3
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ติดตามสนับสนุนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง นัฐกานต์ เมือง 2015-06-12/10:43:42
158
0
4
โครงการเชิดชูเกียรติ ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนตามโครงการเชิดชูเกียรติฯ ปี 2558 กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-06-12/09:18:22
122
0
5
โครงการเชิดชูเกียรติ อ.พุทไธสง ประกวดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี58 รอบกลุ่มอำเภอ ที่บ้านหายโศก ม.2 โดยนายจรินทร์ รอบการ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เป็นประธานคณะกรรมการ กฤษฎา สตึก 2015-06-12/09:08:37
168
0
6
โครงการเชิดชูเกียรติ คัดเลือกกิจกรรมเครือข่าย พช. ด่เด่น สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-06-12/08:44:47
125
0
7
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ เยี่ยมเยียนครัวเรือนตกเกณฑ์ วรภาดา ห้วยราช 2015-06-11/20:44:46
163
0
8
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาชุมชนนครราชสีมานิเทศงานอำเภอกระสัง ปัฏิมาศ กระสัง 2015-06-11/19:16:25
173
0
9
การพัฒนา OTOP เยี่ยมเยียนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านสนวนนอก หมู่บ้านท่องเทียวบุรีรัมย์ ณัฐชัย ห้วยราช 2015-06-11/19:03:05
127
0
10
โครงการเชิดชูเกียรติ คัดสรรหมู่บ้าน ผู้นำ องค์กร วสัน ส่งเสริมฯ 2015-06-11/18:24:29
131
0
11
โครงการเชิดชูเกียรติ ออกคัดสรรหมู่บ้าน ผู้นำ องค์กร เครือข่าย ดีเด่น วสัน ส่งเสริมฯ 2015-06-11/18:23:37
157
0
12
โครงการเชิดชูเกียรติ คัดสรรหมู่บ้าน ผู้นำ องค์กร วสัน ส่งเสริมฯ 2015-06-11/18:16:25
135
0
13
อื่นๆ โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2558 เบญจพร ปะคำ 2015-06-11/17:40:44
140
0
14
โครงการเชิดชูเกียรติ ประกวดเชิดชูเกียรติ ศรีไพร พลับพลาชัย 2015-06-11/17:28:37
158
0
15
อื่นๆ โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2558 เบญจพร ปะคำ 2015-06-11/17:27:09
137
0
16
อื่นๆ รับชม TV พช. ณัชญาภรณ์ กระสัง 2015-06-11/17:24:05
11723
3611
17
การพัฒนา OTOP ร่วมประชุมกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ณัชญาภรณ์ กระสัง 2015-06-11/17:14:56
141
0
18
อื่นๆ โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2558 เบญจพร ปะคำ 2015-06-11/17:11:46
148
0
19
อื่นๆ ร่วมประชุมโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 ณัชญาภรณ์ กระสัง 2015-06-11/17:04:23
134
0
20
โครงการ กข.คจ. สนับสนุนติดตามการดำเนินงาน กข.คจ.และกลุ่มออมทรัพย์ นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-06-11/16:59:58
130
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ] 218 [ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]