พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ ติดตามเยี่ยมเยียนครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ประภัสสร ลำปลายมาศ 2015-06-11/16:58:34
205
0
2
อื่นๆ ร่วมกิจกรรม กศน.ฝึกอาชีพปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์และทำกรอบรูปเคลือบวิทยาศาสตร์ นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-06-11/16:55:48
125
0
3
การพัฒนา OTOP ติดตามและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ประภัสสร ลำปลายมาศ 2015-06-11/16:48:39
140
0
4
โครงการเชิดชูเกียรติ ร่วมกิจกรรมคัดสรรหมู่บ้าน และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ณ บ้านกะนัง หมู่ที่ 4 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ณัชญาภรณ์ กระสัง 2015-06-11/16:44:08
139
0
5
โครงการ กข.คจ. ติดตามการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. ประภัสสร ลำปลายมาศ 2015-06-11/16:40:59
151
0
6
โครงการเชิดชูเกียรติ ประกวดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ พนิดา กระสัง 2015-06-11/16:39:50
174
0
7
โครงการเชิดชูเกียรติ เตรียมสถานที่จัดกิจกรรมโครงการเชิดชูเกียรติ พยม บ้านกรวด 2015-06-11/16:34:38
144
0
8
โครงการเชิดชูเกียรติ ร่วมรับการประเมินผลโครงการเชิดชูเกียรติฯ ประภัสสร ลำปลายมาศ 2015-06-11/16:31:31
137
0
9
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล ครั้งที่ 1 ณัชญาภรณ์ กระสัง 2015-06-11/16:29:18
165
0
10
การพัฒนา OTOP ร่วมอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิต กลุ่ม D ประภัสสร ลำปลายมาศ 2015-06-11/16:23:27
163
0
11
การพัฒนาเครือข่าย OTOP ร่วมประชุมเครือข่าย OTOP จังหวัดบุรีรัมย์ ประภัสสร ลำปลายมาศ 2015-06-11/16:15:59
187
0
12
จัดการความรู้ อบรมตลาดนัดความรู้ รณภพ สารสนเทศฯ 2015-06-11/16:00:03
140
0
13
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ติดตามกิจกรรมขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี2558 ประหยัด เมือง 2015-06-11/15:37:22
119
0
14
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ สนับสนุนและส่งเสริมการทำบัญชีครัวเรือนให้กับหมู่บ้านเศรญฐกิจพอเพียง สุรชัย ลำปลายมาศ 2015-06-11/15:29:10
156
0
15
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ สนับสนุนและส่งเสริมการทำบัญชีครัวเรือนให้กับหมู่บ้านเศรญฐกิจพอเพียง ละอองดาว หนองกี่ 2015-06-11/15:22:00
146
0
16
โครงการเชิดชูเกียรติ ร่วมกิจกรรมคัดเลือกโครงการเชิดชูเกียรติการพัฒนาชุมชน ทอน ชำนิ 2015-06-11/15:20:33
162
0
17
โครงการเชิดชูเกียรติ บรรยากาศวันงานเชิดชูเกียรติฯ อำเภอพลับพลาชัย รณกร พลับพลาชัย 2015-06-11/15:16:19
189
0
18
อื่นๆ การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนบุรีรัมย์สันติสุขเพื่อการพึ่งพาตนเองจังหวัดบุรีรัมย์ วิวัฒน์ อำนวยการ 2015-06-11/14:39:52
167
0
19
โครงการเชิดชูเกียรติ โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2558 ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-06-11/14:30:24
111
0
20
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินงานกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านหนองมะเขือใหม่ ตำบลสะแกโพรง สุภาภรณ์ เมือง 2015-06-11/14:01:58
138
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ] 219 [ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]