พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การพัฒนา OTOP ลงทะเบียนOTOP ปณิตา พลับพลาชัย 2016-08-17/17:38:10
168
0
2
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รุ่งตะวัน ลำปลายมาศ 2016-08-17/16:47:30
109
0
3
อื่นๆ กิจกรรมวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน 10 สิงหาคม 2559 รุ่งตะวัน ลำปลายมาศ 2016-08-17/16:45:26
98
0
4
การพัฒนา OTOP ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย รุ่งตะวัน ลำปลายมาศ 2016-08-17/16:42:32
92
0
5
อื่นๆ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน) รุ่งตะวัน ลำปลายมาศ 2016-08-17/16:35:40
90
0
6
การประชาสัมพันธ์ รณรงค์การออกเสียงประชามติ วันที่ 7 สิงหาคม 2559 รุ่งตะวัน ลำปลายมาศ 2016-08-17/16:32:05
92
0
7
โครงการ กข.คจ. ติดตามการดำเนินงานโครงการ กข.คจ และ กทบ. รุ่งตะวัน ลำปลายมาศ 2016-08-17/16:30:06
168
0
8
อื่นๆ โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาเด็กและเยาวชนและการสร้างเครือข่ายอำเภอลำปลายมาศ รุ่งตะวัน ลำปลายมาศ 2016-08-17/16:27:15
91
0
9
การประชาสัมพันธ์ ประชุมผ่านระบบทางไกล TV พช. รุ่งตะวัน ลำปลายมาศ 2016-08-17/16:24:46
150
0
10
กลุ่มออมทรัพย์ ติดตามการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านยางพัฒนา รุ่งตะวัน ลำปลายมาศ 2016-08-17/16:20:07
92
0
11
อื่นๆ ประชุมชี้แจงการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ณ บ้านงิ้วใหม่ รุ่งตะวัน ลำปลายมาศ 2016-08-17/16:18:09
114
0
12
อื่นๆ ร่วมรณรงค์ส่วมใส่ผ้าไทย รุ่งตะวัน ลำปลายมาศ 2016-08-17/16:14:44
92
0
13
ผู้นำ อช/อช ชี้แนวทางการดำเนินงานประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ วันที่ 7 สิงหาคม 2559 รุ่งตะวัน ลำปลายมาศ 2016-08-17/16:10:50
93
0
14
อื่นๆ กิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ รุ่งตะวัน ลำปลายมาศ 2016-08-17/16:06:35
100
0
15
ผู้นำ อช/อช ประชุมโครงการอาสาพัฒนาชุมชนสนับสนุนการขับเคลื่อนการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฯ รุ่งตะวัน ลำปลายมาศ 2016-08-17/16:02:22
101
0
16
อื่นๆ ประชุมประจำเดือนเพื่อชี้แจงแนวทางการทำงานและวางแผนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน รุ่งตะวัน ลำปลายมาศ 2016-08-17/15:56:43
101
0
17
อื่นๆ ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ รุ่งตะวัน ลำปลายมาศ 2016-08-17/15:52:49
95
0
18
ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ถนนเซรากราว โซนลำมาศ รุ่งตะวัน ลำปลายมาศ 2016-08-17/15:39:31
96
0
19
อื่นๆ ติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงกองทุน รุ่งตะวัน ลำปลายมาศ 2016-08-17/15:29:32
91
0
20
อื่นๆ งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 รุ่งตะวัน ลำปลายมาศ 2016-08-17/15:24:22
94
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] 22 [ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]