พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
โครงการเชิดชูเกียรติ เตรียมกิจกรรมเพื่อเตรียมประกวดโครงการเชิดชูเกียรติ ศรัญญา เมือง 2015-06-11/13:05:14
132
0
2
โครงการเชิดชูเกียรติ เตรียมหมู่บ้านประกวดเชิดชูเกียรติบ้านตาจง พชกร ละหานทราย 2015-06-11/11:29:38
166
0
3
โครงการเชิดชูเกียรติ คัดเลือกกิจกรรมเชิดชูเกียรติอ.ห้วยรีาชและกระสัง กรองศักดิ์ ส่งเสริมฯ 2015-06-11/10:30:34
161
0
4
โครงการเชิดชูเกียรติ ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมเชิดชูเกียรติปี 2558 ยุพาพิน เมือง 2015-06-11/07:55:57
169
0
5
โครงการเชิดชูเกียรติ เยียมชมกิจกรรมโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพีฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2558 ณัฐชัย ห้วยราช 2015-06-11/07:51:57
124
0
6
โครงการเชิดชูเกียรติ การนำเสนอผลงานโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายชุมชนดีเด่น ประจำปี 2558 ณัฐชัย ห้วยราช 2015-06-11/07:06:03
145
0
7
โครงการเชิดชูเกียรติ เตรียมความพร้อมการประเมินการประกวดโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2558 ณัฐชัย ห้วยราช 2015-06-11/06:33:09
115
0
8
โครงการเชิดชูเกียรติ ออกคัดสรรหมู่บ้าน ผู้นำ องค์กร เครือข่าย ดีเด่น วสัน ส่งเสริมฯ 2015-06-11/06:00:45
118
0
9
โครงการเชิดชูเกียรติ เตรียมสถานที่จัดงานโครงการเชิดชูเกียรติ พยม บ้านกรวด 2015-06-10/20:10:44
11222
3755
10
โครงการเชิดชูเกียรติ ประชุมเพื่อเตรียมการคัดเลือกกิจกรรมดีเด่นตามโครงการเชิดชูเกียรติ วิจิตรา เมือง 2015-06-10/19:01:15
162
0
11
โครงการเชิดชูเกียรติ ประกวดโครงการเชิดชูเกียรติระดับกลุ่มโซน ปัฏิมาศ กระสัง 2015-06-10/18:05:16
169
0
12
โครงการเชิดชูเกียรติ ประเมินโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่าย พช ดีเด่น พนิดา กระสัง 2015-06-10/17:45:44
164
0
13
โครงการเชิดชูเกียรติ โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2558 วณาภรณ์ นาโพธิ์ 2015-06-10/17:34:45
211
0
14
โครงการเชิดชูเกียรติ โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2558 จิราพร นาโพธิ์ 2015-06-10/17:26:01
175
0
15
กลุ่มออมทรัพย์ โครงการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมารตฐาน Smart Saving Group จิราพร นาโพธิ์ 2015-06-10/17:18:00
173
0
16
โครงการเชิดชูเกียรติ ประกวดกิจกรรมจามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น. ประจำปี2558 วรภาดา ห้วยราช 2015-06-10/15:52:54
154
0
17
อื่นๆ โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อชุมชน สุรพันธ์ บ้านกรวด 2015-06-10/15:24:37
174
0
18
โครงการเชิดชูเกียรติ โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-06-10/15:10:10
150
0
19
โครงการเชิดชูเกียรติ ร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้นำชุมชน ดวงพร ลำปลายมาศ 2015-06-10/15:07:13
158
0
20
โครงการเชิดชูเกียรติ โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2558 ละอองดาว หนองกี่ 2015-06-10/14:54:13
174
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ] 220 [ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]