พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
กลุ่มออมทรัพย์ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน SSG ปี ๒๕๕๘ ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2015-06-10/08:35:17
141
0
2
การพัฒนา OTOP ประชุมคณะกรรมการ/สมาชิก กลุ่มทอผ้าบ้านคูณ ม.7,8 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2015-06-10/08:31:11
128
1
3
อื่นๆ เอกสารแนวทางการสอบชำนาญการพิเศษ ทรงศักดิ์ ประโคนชัย 2015-06-10/04:26:51
207
0
4
โครงการเชิดชูเกียรติ ติดตามการเตรียมการนำเสนอกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น กอบเกื้อ ห้วยราช 2015-06-09/23:03:06
153
0
5
โครงการเชิดชูเกียรติ เตรียมพร้อมการประกวดโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น บ้านกะนัง หมู่ที่ 4 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ณัชญาภรณ์ กระสัง 2015-06-09/22:44:44
11515
3190
6
กลุ่มออมทรัพย์ ร่วมอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพื่อประเมิน มกอ. (SSG) ปัฏิมาศ กระสัง 2015-06-09/22:36:38
153
0
7
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ โครงการขยายผลหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ งบประมาณตามโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชนในความรับผิดชอบ ของกระทรวงมหาดไทย ณัชญาภรณ์ กระสัง 2015-06-09/22:33:44
136
0
8
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประเมินความ “อยู่เย็น เป็นสุข” ความสุขมวลรวม ของหมู่บ้าน/ชุมชน (GVH) ณัชญาภรณ์ กระสัง 2015-06-09/22:29:18
141
1
9
การพัฒนา OTOP การประชุมเชิงปฎิบัติการผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิต ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-06-09/22:09:02
122
0
10
โครงการเชิดชูเกียรติ ประชุมเตรียมความพร้อมการคัดเลือกกิตกรรเชิดชูเกียรติ พนิดา กระสัง 2015-06-09/21:57:18
126
0
11
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงมหาดไทย พนิดา กระสัง 2015-06-09/21:35:28
118
0
12
โครงการ กข.คจ. ร่วมเวทีประชาคมอนุมัติเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ณัฐชัย ห้วยราช 2015-06-09/21:31:52
117
0
13
กลุ่มออมทรัพย์ อบรมการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน ชัยพิพัฒน์ ละหานทราย 2015-06-09/21:06:33
151
0
14
อื่นๆ ประชุมประจำเดือนเจ้าที่พัฒนาชุมชน พนิดา กระสัง 2015-06-09/20:51:43
117
0
15
กลุ่มออมทรัพย์ ประชุมการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน Smart Saving Group ดวงพร นาโพธิ์ 2015-06-09/19:10:32
190
0
16
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่1 พนิดา กระสัง 2015-06-09/18:14:58
165
0
17
อื่นๆ บูรณาการงานกับ กศน.และในการฝึกอาชีพชุมชน นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-06-09/18:00:34
113
0
18
โครงการเชิดชูเกียรติ เตรียมความพร้อมประกวดโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี 2558 อดุลย์ ห้วยราช 2015-06-09/17:55:20
136
0
19
อื่นๆ บูรณาการงานกับ กศน.และเกษตรอำเภอในการฝึกอาชีพชุมชน นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-06-09/17:52:59
128
0
20
โครงการเชิดชูเกียรติ เตรียมพร้อมการประกวดโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-06-09/17:46:32
115
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ] 222 [ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]