พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
กลุ่มออมทรัพย์ ssg รณภพ สารสนเทศฯ 2015-06-09/17:44:54
131
0
2
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ e-submission รณภพ สารสนเทศฯ 2015-06-09/17:42:57
146
0
3
อื่นๆ ร่วมพิธีปิดโครงการทำปุ๋ยอินทรีย์ พยม บ้านกรวด 2015-06-09/17:27:17
133
0
4
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง นที คูเมือง 2015-06-09/17:16:37
112
0
5
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ติดตามกลุ่มอาชีพสตรีที่ยังค้างชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนด วิจิตรา เมือง 2015-06-09/16:54:52
177
0
6
การประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมติดตามสนับสนุนงานพัฒนาชุมชนการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านสัญจร ตำบลสวายจีก สุภาภรณ์ เมือง 2015-06-09/16:20:49
11091
3667
7
โครงการเชิดชูเกียรติ เตรียมงานประกวดโครงการเชิดชูเกียรติ อำพร ลำปลายมาศ 2015-06-09/16:11:08
113
0
8
โครงการเชิดชูเกียรติ ร่วมประชุมวางเเผนโครงการเชิดชูเกียรติ กำพล สารสนเทศฯ 2015-06-09/16:09:51
141
0
9
การประชาสัมพันธ์ ประชุมกำรัน/ผู้ใหญ่บ้าน (คณะกรรมการหมู่บ้าน) ต.สวายจีก ประหยัด เมือง 2015-06-09/15:55:15
125
0
10
การพัฒนา OTOP ร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิต กำพล สารสนเทศฯ 2015-06-09/15:44:31
130
0
11
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สวัสดิ์ สตึก 2015-06-09/15:34:33
159
0
12
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ติดตามครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2557 เอกณรงค์ หนองหงส์ 2015-06-09/14:20:45
168
0
13
อื่นๆ การขับเคลื่อนกองทุนพึ่งพาตนเองของหมู่บ้าน (ดีที่ 8) กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-06-09/13:00:52
125
0
14
โครงการเชิดชูเกียรติ ติดตามการดำเนินงานโครงการเชิดชูเกียรติ อำพร ลำปลายมาศ 2015-06-09/12:42:41
128
0
15
โครงการ กข.คจ. ร่วมติดตามการดำเนินงาน กข.คจ อำพร ลำปลายมาศ 2015-06-09/12:32:45
126
0
16
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ศรัญญา เมือง 2015-06-09/12:02:11
114
0
17
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ประชุมกลุ่มทอผ้าฝ้ายทอมือริมทางตำบลบ้านเป้า เบญจพร ปะคำ 2015-06-09/11:50:06
150
0
18
อื่นๆ ฝึกอบรมการบันทึกข้อมูลธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี ศรีสุดา ชำนิ 2015-06-09/11:48:59
132
0
19
กลุ่มออมทรัพย์ โครงการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน SMART Saving Group ศรีสุดา ชำนิ 2015-06-09/11:37:22
119
0
20
อื่นๆ ประชุมประจำเดือนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุทไธสง เบญจพร ปะคำ 2015-06-09/11:24:27
140
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ] 223 [ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]