พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การพัฒนา OTOP การนำเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่ม D สุนันท์ โนนสุวรรณ 2015-06-08/14:03:57
115
0
2
การพัฒนา OTOP การนำเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่ม D สุนันท์ โนนสุวรรณ 2015-06-08/13:52:52
140
0
3
โครงการเชิดชูเกียรติ ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเชิดชูเกียรติปี2558 สวาท หนองหงส์ 2015-06-08/12:22:12
133
0
4
การพัฒนา OTOP ประชุมเชิงปฏิบัติการ พยม บ้านกรวด 2015-06-08/12:15:41
130
0
5
การประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมประจำเดือนติดตามและสนับสนุนงานพัฒนาชุมชน ประหยัด เมือง 2015-06-08/12:12:26
104
0
6
กลุ่มออมทรัพย์ 7 มิ.ย.58 เยี่ยมกลุ่มออมทรัพย์ฯบ้านดงเย็น ว่าง หนองกี่ 2015-06-08/11:53:24
159
0
7
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ติดตามดูแลความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนยากจน กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-06-08/11:42:01
113
0
8
อื่นๆ การประชุมประจำเดือนของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ทวี บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-06-08/11:06:52
135
0
9
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ประชุมทีมปฏิบัติการตำบลเพื่อขับเคลื่อนภารกิจการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ กระบวนงานที่ ๔ การดูแลชีวิต ทวี บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-06-08/10:57:59
138
0
10
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดย KBO ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประกอบการ ทอน ชำนิ 2015-06-08/10:32:42
110
0
11
การพัฒนา OTOP ติดตามสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิต ศรัญญา เมือง 2015-06-08/10:11:41
140
0
12
การพัฒนา OTOP เข้าเวรเซราะกราว วสัน ส่งเสริมฯ 2015-06-08/10:09:13
113
0
13
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ติดตามภารกิจงาน ว่าง หนองกี่ 2015-06-08/10:02:51
140
0
14
อื่นๆ เตรียมความพร้อมโครงการเชิดชูเกียรติ ว่าง หนองกี่ 2015-06-08/09:58:45
139
0
15
การพัฒนา OTOP ติดตามเตรียมกลุ่มอาชีพ เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ทานตะวัน บ้านด่าน 2015-06-07/10:40:28
135
0
16
โครงการเชิดชูเกียรติ เตรียมหมู่บ้านประกวดโครงการเชิดชูเกียรติ ทานตะวัน บ้านด่าน 2015-06-07/10:35:43
128
0
17
อื่นๆ ร่วมประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดีบ้านต้นแบบ สุชาติ พุทไธสง 2015-06-07/07:12:02
120
0
18
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ เยี่ยมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน พัชรี ลำปลายมาศ 2015-06-07/07:00:23
115
0
19
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ติดตามครัวเรือนยากจน พัชรี ลำปลายมาศ 2015-06-07/06:52:56
140
0
20
อื่นๆ ร่วมประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี พัชรี ลำปลายมาศ 2015-06-07/06:46:10
9969
3575

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ] 225 [ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]