พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
โครงการเชิดชูเกียรติ ประชุมกลุ่มออมทรัพย์ ทวีชัย นางรอง 2015-06-06/22:25:44
136
0
2
โครงการเชิดชูเกียรติ ประชุมคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ สุทิศ นางรอง 2015-06-06/22:21:27
117
0
3
การพัฒนา OTOP ติดตาม ประสาน กลุ่มจักสานพลาสติกบ้านโคกขมิ้น. ตโคกเหล็ก วรภาดา ห้วยราช 2015-06-06/21:34:46
132
0
4
โครงการ กข.คจ. ติดตาม และเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุน กขคจ.บ้านบุลาว หมู่ที่ ๒๕ ตำบลสะแกโพรง นัฐกานต์ เมือง 2015-06-06/17:41:35
7771
3035
5
อื่นๆ จัดให้มีการถ่ายทอดการใช้งานระบบ B-PR กอบเกื้อ ห้วยราช 2015-06-06/14:37:55
134
0
6
การประชาสัมพันธ์ สนับสนุนการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาไหมบุรีรัมย์ กอบเกื้อ ห้วยราช 2015-06-06/14:19:57
143
0
7
โครงการ กข.คจ. ติดตามการดำเนินงานโครงการ กข.คจ วิจิตรา เมือง 2015-06-06/07:42:07
143
0
8
โครงการ กข.คจ. ประชุมครัวเรือนเป้าหมาย กข.คจ. ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-06-05/22:02:45
116
0
9
โครงการเชิดชูเกียรติ ประชุมครัวเรือนพัฒนา สุจิตรจา หนองหงส์ 2015-06-05/21:41:03
98
0
10
อื่นๆ กิจกรรมหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมบ้านสนวนนอก. ถ่ายทำรายการใต้ร่มพระบารมี วรภาดา ห้วยราช 2015-06-05/20:59:45
132
0
11
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประชุม คร.พัฒนา สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-06-05/20:23:06
92
0
12
โครงการ กข.คจ. ติดตามการดำเนินงาน กข.คจ. สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-06-05/20:15:38
94
0
13
โครงการเชิดชูเกียรติ ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเชิดชูเกียรติ ทวีชัย นางรอง 2015-06-05/17:00:49
137
0
14
โครงการเชิดชูเกียรติ เตรียมความพร้อม สุทิศ นางรอง 2015-06-05/16:54:33
123
0
15
อื่นๆ การเรียนรู้ระบบรายงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ณัฐชัย ห้วยราช 2015-06-05/16:52:36
143
0
16
อื่นๆ ติดตาม สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชน วิวัฒน์ อำนวยการ 2015-06-05/16:40:57
7373
2722
17
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ศรีสุดา ชำนิ 2015-06-05/16:35:10
109
0
18
โครงการเชิดชูเกียรติ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเชิดชูเกียรติ ทิพย์วิภา ชำนิ 2015-06-05/16:30:19
133
0
19
อื่นๆ ประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชำนิ ประจำเดือนมิถุนายน2558 ศรีสุดา ชำนิ 2015-06-05/16:27:32
140
0
20
การพัฒนา OTOP เตรียมความพร้อมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิต อำพร ลำปลายมาศ 2015-06-05/16:11:40
111
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ] 226 [ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]