พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
โครงการเชิดชูเกียรติ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเชิดชูเกียรติ ทิพย์วิภา ชำนิ 2015-06-05/16:30:19
167
0
2
อื่นๆ ประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชำนิ ประจำเดือนมิถุนายน2558 ศรีสุดา ชำนิ 2015-06-05/16:27:32
163
0
3
การพัฒนา OTOP เตรียมความพร้อมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิต อำพร ลำปลายมาศ 2015-06-05/16:11:40
135
0
4
การพัฒนา OTOP เตรียมความพร้อมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิต ละอองดาว หนองกี่ 2015-06-05/16:08:02
11237
3667
5
มชช. ติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน มชช. พยม บ้านกรวด 2015-06-05/16:05:57
134
0
6
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ร่วมประชุมความมั่นคงตำบลหินโคน ดวงพร ลำปลายมาศ 2015-06-05/15:59:39
135
0
7
โครงการเชิดชูเกียรติ ติดตามสนับสนุนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สุรพันธ์ บ้านกรวด 2015-06-05/15:54:30
10986
3640
8
การพัฒนา OTOP นำกลุ่มผู้ผลิตผ้ามัดหมี่ร่วมจำหน่ายวันประชุมความมั่นคง ดวงพร ลำปลายมาศ 2015-06-05/15:51:05
10942
3499
9
โครงการเชิดชูเกียรติ ช่วยจัดเตรียมสถานที่ในการจัดงานเชิดชูเกียรติ รณกร พลับพลาชัย 2015-06-05/15:47:42
165
5
10
การพัฒนา OTOP การติดตามสนับสนุนกลุ่มOTOP เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ( กลุ่ม D ) ศรัญญา เมือง 2015-06-05/15:38:49
148
0
11
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ติดตามเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ สุภาภรณ์ เมือง 2015-06-05/15:26:29
133
5
12
อื่นๆ ประชุม หน.ส่วนราชการระดับอำเภอลำปลายมาศ ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-06-05/15:19:30
117
0
13
อื่นๆ ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสตึก ประจำเดือนมิถุนายน นที คูเมือง 2015-06-05/15:13:43
128
0
14
อื่นๆ โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยฯ ธีรวุฒิ กระสัง 2015-06-05/15:07:09
134
1
15
อื่นๆ ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนสามปี ธีรวุฒิ กระสัง 2015-06-05/15:04:20
105
0
16
การพัฒนา OTOP เตรียมความพร้อมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิต ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-06-05/15:03:39
107
0
17
อื่นๆ ถ่ายทำตลาดนัด สมัย ร.5 นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-06-05/14:50:07
130
0
18
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ประชุมทีมปฏบัติการตำบล กนกวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-06-05/14:48:49
11232
3699
19
การพัฒนา OTOP ส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาการผลิตผลิตภัณฑ์ไหม พนิดา กระสัง 2015-06-05/14:47:53
142
5
20
อื่นๆ สพอ.สตึกประชุมประจำเดือน มิ.ย.58 ดวงพร นาโพธิ์ 2015-06-05/14:37:16
162
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ] 228 [ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]