พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ศรีไพร พลับพลาชัย 2015-06-05/14:23:19
166
0
2
การพัฒนา OTOP สนับสนุนกิจกรรม otop ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2015-06-05/13:56:31
132
0
3
การประชาสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรม พอสว. ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2015-06-05/13:56:17
129
0
4
อื่นๆ ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองกี่ เบญจพร หนองกี่ 2015-06-05/13:54:17
173
0
5
โครงการ กข.คจ. ประชุมสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ กข.คจ. ชวดล คูเมือง 2015-06-05/13:53:10
175
0
6
การประชาสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรม พอสว. ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2015-06-05/13:46:51
134
0
7
โครงการเชิดชูเกียรติ ประชุมเตรียมความพร้อมหมู่บ้าน สุนันท์ โนนสุวรรณ 2015-06-05/13:43:22
152
0
8
การพัฒนา OTOP สนับสนุนกิจกรรม otop ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2015-06-05/13:40:50
132
0
9
อื่นๆ ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอนาโพธิ์ เบญจพร ปะคำ 2015-06-05/13:23:12
167
0
10
โครงการเชิดชูเกียรติ ประชุมเตรียมความพร้อมหมู่บ้าน สุนันท์ โนนสุวรรณ 2015-06-05/12:41:52
159
0
11
อื่นๆ ยุทธการทวงคืนผืนป่า อภิชาติ โนนดินแดง 2015-06-05/12:17:48
158
0
12
โครงการเชิดชูเกียรติ ประชุมเตรียมความพร้อมหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการเชิดชูเกียรติ ปี 58 กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-06-05/12:14:36
125
0
13
อื่นๆ ประชุมคณะกรรมการกองทุนพึ่งพาตนเอง กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-06-05/12:12:13
125
0
14
การประชาสัมพันธ์ ปลูกมะนาวเพื่อจำหน่ายพันธุ์ และผลผลิตร อร่าม คูเมือง 2015-06-05/12:02:34
162
0
15
อื่นๆ ร่วมประชุมกทบ.ที่ยังไม่ได้รับการเพิ่มทุนระยะที่ 3 ปกิตตา หนองหงส์ 2015-06-05/11:58:55
161
0
16
โครงการ กข.คจ. ร่วมประชุมกับคณะกรรมการโครงการกข.คจ.เพื่ออนุมัติเงินยืมให้กับสมาชิก สุวรรณ หนองหงส์ 2015-06-05/11:51:07
149
0
17
อื่นๆ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ อภิชาติ โนนดินแดง 2015-06-05/11:50:13
132
0
18
การประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการในการกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านบัว ประหยัด เมือง 2015-06-05/11:46:21
117
0
19
อื่นๆ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข ๙ ดี อภิชาติ โนนดินแดง 2015-06-05/11:29:10
143
0
20
อื่นๆ ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน กุหลาบ แคนดง 2015-06-05/11:02:29
122
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ] 229 [ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]