พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (งบเพิ่มเติมกระทรวงมหาดไทย 2558) จันทกานต์ นางรอง 2015-06-05/09:37:06
212
0
2
อื่นๆ ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2558 จันทกานต์ นางรอง 2015-06-05/09:35:24
121
0
3
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 4 มิ.ย.58สนับสนุนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (งบเพิ่มเติมจากกระทรวงมหาดไทย) ปี 2558 พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2015-06-05/09:25:29
117
0
4
อื่นๆ 4 มิ.ย.58 ประชุมประจำเดือน มิ.ย.58 พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2015-06-05/09:23:53
105
0
5
องค์กรสตรี สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พนิดา กระสัง 2015-06-04/22:02:44
124
0
6
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พนิดา กระสัง 2015-06-04/21:50:11
137
0
7
อื่นๆ ประชุมประจำเดือนมิถุนายน สพอ.คูเมือง สุชาติ พุทไธสง 2015-06-04/21:40:30
100
0
8
อื่นๆ เยี่ยมกลุ่มทอผ้าบ้านโชคดี หมู่5 ตำบลบ้านตะโก วรภาดา ห้วยราช 2015-06-04/20:49:47
120
0
9
กลุ่มออมทรัพย์ การดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองหว้า. หมู่2 ตำบลโคกเหล็ก วรภาดา ห้วยราช 2015-06-04/20:04:42
126
0
10
โครงการเชิดชูเกียรติ เตรียมความพร้อมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กิจกรรมเชิดชูเกียรติเครือข่ายองค์กรชุมชน อดุลย์ ห้วยราช 2015-06-04/18:37:24
110
0
11
การพัฒนา OTOP ติดตามสนับสนุนผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มทอเสื่อกกบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลสะแกโพรง นัฐกานต์ เมือง 2015-06-04/18:15:30
183
0
12
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ติดตามครัวเรือนตกเกณ ทอน ชำนิ 2015-06-04/17:37:00
110
0
13
โครงการ กข.คจ. สอนการจัดทำบัญชีโครงการ กข.คจ วิจิตรา เมือง 2015-06-04/17:01:26
138
0
14
การพัฒนาเครือข่าย OTOP ประชุมเครือข่าย OTOP บุรีรัมย์ ขนิษฐ์ หนองกี่ 2015-06-04/16:40:25
103
0
15
การพัฒนาเครือข่าย OTOP ประชุมเครือข่าย OTOP บุรีรัมย์ ขนิษฐ์ หนองกี่ 2015-06-04/16:40:25
6817
3061
16
โครงการเชิดชูเกียรติ เตรียมข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-06-04/16:38:55
121
0
17
โครงการเชิดชูเกียรติ เตรียมความพร้อมหมู่บ้านโครงการเชิดชูเกียรติกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี ๒๕๕๘ ขนิษฐ์ หนองกี่ 2015-06-04/16:34:23
134
0
18
อื่นๆ จัดทำเอกสารส่งเบิกงบจังหวัดกลุ่มจังหวัด จินตนา อำนวยการ 2015-06-04/16:33:14
123
0
19
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ติดตามครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ในพื้นที่ตำบลหนองกง นิศากร นางรอง 2015-06-04/16:26:34
128
0
20
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง ขนิษฐ์ หนองกี่ 2015-06-04/16:22:10
135
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ] 229 [ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]