พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท รุ่งตะวัน ลำปลายมาศ 2016-08-17/15:20:11
95
0
2
องค์กรสตรี คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมถวายพระพร สุภาภรณ์ เมือง 2016-08-17/11:17:16
106
0
3
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สุภาภรณ์ เมือง 2016-08-17/10:19:52
108
0
4
อื่นๆ งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนีนาถ สุภาภรณ์ เมือง 2016-08-17/10:17:04
95
0
5
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณ/แผนการดำเนินงานและการรายงานผลการจัดกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ สุภาภรณ์ เมือง 2016-08-17/10:11:04
88
0
6
อื่นๆ ประชุมพัฒนาการอำเภอ สุภาภรณ์ เมือง 2016-08-17/10:08:14
91
0
7
อื่นๆ การประชุมประสานแผนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ สุภาภรณ์ เมือง 2016-08-17/10:06:44
98
0
8
อื่นๆ รับชม TV พช ปณิตา พลับพลาชัย 2016-08-16/19:27:37
125
0
9
ผู้นำ อช/อช ประชุม ผู้นำ อช. ปณิตา พลับพลาชัย 2016-08-16/19:25:39
131
0
10
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตรวจเยียมศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรผสมผสานผูู้นำและครอบครัวตัวอย่างหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ไชยยา โนนดินแดง 2016-08-16/19:25:29
293
0
11
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ปณิตา พลับพลาชัย 2016-08-16/19:20:52
126
0
12
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การตรวจเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ไชยยา โนนดินแดง 2016-08-16/19:19:46
170
0
13
อื่นๆ โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ปณิตา พลับพลาชัย 2016-08-16/19:16:24
121
0
14
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ซักซ้อมความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองหินลาด ไชยยา โนนดินแดง 2016-08-16/19:14:22
138
0
15
โครงการ กข.คจ. ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการ ปณิตา พลับพลาชัย 2016-08-16/19:12:33
128
0
16
การพัฒนาเครือข่าย OTOP ถนนคนเดินเซาะกราว ปณิตา พลับพลาชัย 2016-08-16/19:08:23
121
0
17
การพัฒนาเครือข่าย OTOP เยี่ยมกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ปณิตา พลับพลาชัย 2016-08-16/19:06:08
126
0
18
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ปณิตา พลับพลาชัย 2016-08-16/19:03:27
133
0
19
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ปณิตา พลับพลาชัย 2016-08-16/19:02:00
129
0
20
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ปณิตา พลับพลาชัย 2016-08-16/18:59:37
137
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] 23 [ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]