พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
โครงการเชิดชูเกียรติ ประชุมกลุ่มเป้าหมายโครงการเชิดชูเกียรติ 2558 อัญชัญ บ้านกรวด 2015-06-04/13:48:35
116
0
2
อื่นๆ ประชุมทีมพัฒนาชุมชนอำเภอหนองกี่ เดโช ยุทธศาสตร์ฯ 2015-06-04/13:26:10
140
1
3
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ สพอ.หนองหงส์จัดประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน โดยมีนักวิชาการฯจากจังหวัดเข้าร่วมประชุมด้วย ภรภัทร หนองหงส์ 2015-06-04/13:13:08
92
0
4
อื่นๆ ติดตามกองทุนหมู่บ้านฯ ที่ยังไม่ยื่นขอเพิ่่มทุนระยะที่3 เพ็ญทิพา ยุทธศาสตร์ฯ 2015-06-04/13:11:39
125
0
5
การพัฒนา OTOP ออกติดตามส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ.OTOP สมชิต โนนดินแดง 2015-06-04/12:51:31
229
0
6
พช.ใสสะอาด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคูเมือง จัดระเบียบแฟ้มเอกสาร กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-06-04/12:47:26
111
1
7
อื่นๆ ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอคูเมือง ประจำเดือน มิถุนายน 2558 กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-06-04/12:44:24
115
0
8
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ออกเยี่ยมเยียนส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านซับสมบูรณ์ หมู่7ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ สมชิต โนนดินแดง 2015-06-04/12:37:36
184
0
9
โครงการเชิดชูเกียรติ ประชุมเตรียมความพร้อมชุมชน/ผู้นำ/กลุ่มองค์กร วรศักดิ์ โนนดินแดง 2015-06-04/12:20:33
142
0
10
อื่นๆ โครงการตลาดยามแลงลำมาศ อร่าม คูเมือง 2015-06-04/12:18:52
115
0
11
อื่นๆ ประชุมประจำเดือนหัวหน้่าส่วนราชการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ กรองศักดิ์ ส่งเสริมฯ 2015-06-04/11:51:50
9674
3182
12
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน (สภาชุมชนตำบล) ต.เสม็ด ประหยัด เมือง 2015-06-04/11:40:57
145
2
13
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ การติดตาม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนเป้าหมายปี 58 ศรัญญา เมือง 2015-06-04/11:26:10
110
0
14
กลุ่มออมทรัพย์ ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านนาแพง หมู่6 ตำบลบ้านดู่ จิราพร นาโพธิ์ 2015-06-04/11:16:49
119
0
15
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดย KBO ติดตามการพัฒนากลุ่ม KBO วณาภรณ์ นาโพธิ์ 2015-06-04/11:02:37
131
0
16
อื่นๆ ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สุรพันธ์ บ้านกรวด 2015-06-04/10:10:55
95
0
17
อื่นๆ ประชุมเจ้าหน้าที่ สุรพันธ์ บ้านกรวด 2015-06-04/10:06:50
9690
3228
18
การพัฒนาแผนชุมชน ร่วมประชุมการจัดทำและพัฒนาแผนสามปี อร่าม คูเมือง 2015-06-04/09:55:54
101
0
19
อื่นๆ ขับเคลื่อนธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี บ้านปากช่อง ม.7 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ชัยพิพัฒน์ ละหานทราย 2015-06-04/09:49:47
122
0
20
อื่นๆ 03/06/58 ร่วมประชุมสัญจรผู้ใหญ่บ้าน ต.หนองแวง เพื่อติดตามกลุ่มออมทรัยพย์ กองทุนพึ่งพาตนเอง ชัยพิพัฒน์ ละหานทราย 2015-06-04/09:38:30
131
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ] 231 [ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]