พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ จัดทำเอกสารส่งเบิกงบจังหวัดกลุ่มจังหวัด จินตนา อำนวยการ 2015-06-04/16:33:14
147
0
2
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ติดตามครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ในพื้นที่ตำบลหนองกง นิศากร นางรอง 2015-06-04/16:26:34
167
0
3
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง ขนิษฐ์ หนองกี่ 2015-06-04/16:22:10
175
0
4
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ติดตามครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ในพื้นที่ตำบลถนนหัก นิศากร นางรอง 2015-06-04/16:21:45
169
0
5
โครงการ กข.คจ. ติดตามการดำเนินงาน กข.คจ นิศากร นางรอง 2015-06-04/16:17:32
169
1
6
การพัฒนา OTOP ติดตามสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP บ้านหนองไผ่ หมู่ 3 ตำบลสะแกโพรง สุภาภรณ์ เมือง 2015-06-04/16:06:22
99
0
7
อื่นๆ ประชุมประจำเดือนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแคนดง ณนคร แคนดง 2015-06-04/16:06:11
161
5
8
อื่นๆ การประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2558 ปรัชญา แคนดง 2015-06-04/15:49:12
154
0
9
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ กุหลาบ แคนดง 2015-06-04/15:45:06
137
0
10
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามงบประมาณฯกระทรวงมหาดไทย สุจิตรจา หนองหงส์ 2015-06-04/15:44:00
138
0
11
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สุจิตรจา หนองหงส์ 2015-06-04/15:37:41
179
0
12
โครงการ กข.คจ. การติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) ปรัชญา แคนดง 2015-06-04/15:37:36
232
0
13
โครงการ กข.คจ. ประชุมคณะกรรมการและสมาชิกโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน สุจิตรจา หนองหงส์ 2015-06-04/15:31:15
138
0
14
อื่นๆ การประชุมโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 ปัฏิมาศ กระสัง 2015-06-04/15:28:10
165
1
15
โครงการ กข.คจ. ติดตาม สนับสนุน การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน จิราพร นาโพธิ์ 2015-06-04/15:22:38
10820
3480
16
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การติดตามการดำเนินงานประธาน คกสต.ตำบลนาโพธิ์ จิราพร นาโพธิ์ 2015-06-04/15:05:54
11022
3621
17
อื่นๆ ประชุมประจำเดือนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ กุหลาบ แคนดง 2015-06-04/15:05:12
139
0
18
โครงการเชิดชูเกียรติ พัฒนาหมู่บ้าน ชมพู บ้านกรวด 2015-06-04/14:57:22
150
0
19
โครงการเชิดชูเกียรติ พัฒนาหมู่บ้าน พยม บ้านกรวด 2015-06-04/14:52:08
10975
3677
20
อื่นๆ ประุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯเพิ่มทุนระยะที่ 3 เพ็ญทิพา ยุทธศาสตร์ฯ 2015-06-04/14:51:47
123
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ] 231 [ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]