พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การพัฒนาแผนชุมชน ร่วมประชุมการจัดทำและพัฒนาแผนสามปี อร่าม คูเมือง 2015-06-04/09:55:54
135
0
2
อื่นๆ ขับเคลื่อนธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี บ้านปากช่อง ม.7 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ชัยพิพัฒน์ ละหานทราย 2015-06-04/09:49:47
165
0
3
อื่นๆ 03/06/58 ร่วมประชุมสัญจรผู้ใหญ่บ้าน ต.หนองแวง เพื่อติดตามกลุ่มออมทรัยพย์ กองทุนพึ่งพาตนเอง ชัยพิพัฒน์ ละหานทราย 2015-06-04/09:38:30
164
0
4
โครงการ กข.คจ. ติดตามโครงการ กขคจ.ต.หนองแวง ชัยพิพัฒน์ ละหานทราย 2015-06-04/09:34:44
148
0
5
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ติดตามสนับสนุนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สุรพันธ์ บ้านกรวด 2015-06-04/09:34:00
136
0
6
อื่นๆ ขับเคลื่อนธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี บ้านน้อยลำคลอง ม.9 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ชัยพิพัฒน์ ละหานทราย 2015-06-04/09:28:35
211
0
7
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ การประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาโพธิ์ ประจำเดือนมุถุนายน 2558 จิราพร นาโพธิ์ 2015-06-04/09:24:26
158
1
8
อื่นๆ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สุรพันธ์ บ้านกรวด 2015-06-04/09:23:10
125
0
9
อื่นๆ ขับเคลื่อนธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี บ้านหนองกี่ ม.2 ต.หนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ชัยพิพัฒน์ ละหานทราย 2015-06-04/09:21:45
174
0
10
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ติดตามการดำเนินงานกิจกรรม พช.และร่วมประชุมประจำเดือน รณภพ สารสนเทศฯ 2015-06-03/22:48:24
127
0
11
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและร่วมประชุม สพอ.บ้านกรวด รณภพ สารสนเทศฯ 2015-06-03/22:26:24
137
0
12
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมสรุปผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นิกรศักดิ์ พลับพลาชัย 2015-06-03/21:16:18
165
0
13
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมสรุปผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นิกรศักดิ์ พลับพลาชัย 2015-06-03/21:16:18
165
0
14
อื่นๆ ประชุมกองทุนหมู่บ้านเพิ่มทุนระยะที่3 สวัสดิ์ สตึก 2015-06-03/21:03:50
170
0
15
กลุ่มออมทรัพย์ ตรวจสอบ และสำรองข้อมูลเงินฝากสัจจะกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านตะโก ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-06-03/20:58:54
135
0
16
อื่นๆ ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ฯ 3 อำเภอ เพ็ญทิพา ยุทธศาสตร์ฯ 2015-06-03/18:26:59
158
0
17
การพัฒนา OTOP ติดตามสนับสนุนกลุ่ม OTOP พยม บ้านกรวด 2015-06-03/18:01:00
145
0
18
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล ดวงพร นาโพธิ์ 2015-06-03/17:44:56
157
0
19
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว สนับสนุนติดตามการดำเนินงานของกลุ่มทอผ้าไหม อำเภอนางรอง พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2015-06-03/17:29:56
177
0
20
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ การประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาโพธิ์ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘ ธีรพันธ์ นาโพธิ์ 2015-06-03/17:21:56
159
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ] 233 [ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]