พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
โครงการ กข.คจ. ประชุมคัดเลือกกรรมการ วิจิตรา เมือง 2015-06-03/17:15:54
175
0
2
โครงการเชิดชูเกียรติ จัดเตรียมงานโครงการเชิดชูเกียรติฯ อ.พลับพลาชัย รณกร พลับพลาชัย 2015-06-03/16:38:07
164
0
3
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ เยี่ยมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง สุชาติ พุทไธสง 2015-06-03/16:33:07
125
0
4
อื่นๆ ร่วมประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี สุชาติ พุทไธสง 2015-06-03/16:23:57
141
0
5
โครงการเชิดชูเกียรติ เตรียมผลงานผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประเภท ผู้นำ อช. อดุลย์ ห้วยราช 2015-06-03/16:20:40
178
0
6
โครงการเชิดชูเกียรติ เตรียมผลงาน ผู้นำ อช. นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-06-03/16:16:13
144
0
7
อื่นๆ ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือนมิถุนายน อำพร ลำปลายมาศ 2015-06-03/16:06:49
118
0
8
ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก สนับสนุนกิจกรรมเคลื่อนที่ ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก นัฐกานต์ เมือง 2015-06-03/15:58:08
11816
3599
9
อื่นๆ อำนวยการดำเนินงานการประชุมกลุ่ม OTOP รัชนี อำนวยการ 2015-06-03/15:40:46
151
0
10
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอสตึก นที คูเมือง 2015-06-03/15:18:27
151
0
11
การพัฒนา OTOP สนับสนุนการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านการย้อมผ้าไหมด้วยสีธรรมชาติของกลุ่มทอผ้าไหมบ้านเขตสมบูรณ์ ตำบลหลักเขต สุภาภรณ์ เมือง 2015-06-03/15:07:25
116
0
12
โครงการเชิดชูเกียรติ เตรียมความพร้อมประกวดเชิดชูเกียรติ ปี58 ศรีไพร พลับพลาชัย 2015-06-03/15:06:36
174
1
13
อื่นๆ ประชุมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน อำเภอสตึก นที คูเมือง 2015-06-03/15:01:49
155
0
14
อื่นๆ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนและประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน จันทกานต์ นางรอง 2015-06-03/14:58:16
188
0
15
อื่นๆ พอ.เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 สวาท หนองหงส์ 2015-06-03/14:51:22
151
0
16
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ศิริลักษณ์ ลำปลายมาศ 2015-06-03/14:46:51
172
0
17
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว การติดตามสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หมู่บ้านท่องเที่ยวไหมชุมชนสายยาว ศรัญญา เมือง 2015-06-03/14:45:54
135
0
18
กลุ่มออมทรัพย์ ตรวจสอบข้อมูสัจจะสะสม สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-06-03/14:43:16
106
0
19
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒาหมู่บ้าน พชกร ละหานทราย 2015-06-03/14:26:19
160
0
20
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ การประชุมประจำเดือนของ สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ทวี บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-06-03/14:02:57
171
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ] 234 [ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]