พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การพัฒนาเครือข่าย OTOP ติดตามการดำเนินงานผลิตภัณฑ์ prop ศรีสุดา ชำนิ 2015-06-03/13:57:55
120
0
2
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดย KBO ติดตามสนับสนุนกลุ่มโอท๊อป ประเภทดี ทอน ชำนิ 2015-06-03/13:48:08
150
0
3
อื่นๆ การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอนาโพธิ์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ ธีรพันธ์ นาโพธิ์ 2015-06-03/13:14:21
184
0
4
การพัฒนา OTOP ติดตามสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการ otop กลุ่มทอผ้าไหมบ้านเขตสมบูรณ์ หมู่ ๑๒ ตำบลหลักเขต อำเภอเมืองบุรีรัมย์ นัฐกานต์ เมือง 2015-06-03/13:09:04
264
0
5
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมสรุปผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สุดารัตน์ สตึก 2015-06-03/13:08:11
157
0
6
ผู้นำ อช/อช ประชุม ผู้นำ อช. อำเภอนาโพธิ์ ธีรพันธ์ นาโพธิ์ 2015-06-03/13:06:58
163
0
7
อื่นๆ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอนาโพธิ์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ ธีรพันธ์ นาโพธิ์ 2015-06-03/13:00:15
162
0
8
อื่นๆ กิจกรรมปลูกป่า ธีรวุฒิ กระสัง 2015-06-03/12:51:00
141
0
9
โครงการเชิดชูเกียรติ ประชุมทีมพัฒนากร การดำเนินกิจกรรมประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และอื่นๆ ทิพย์วิภา ชำนิ 2015-06-03/12:48:46
174
0
10
การพัฒนา OTOP ติดตามสนับสนุนการยอมไหมด้วยสีธรรมชาติกลุ่มทอผ้าบ้านเขตสมบูรณ์ ม.12 ต.หลักเขต อ.เมืองบุรีรัมย์ ประหยัด เมือง 2015-06-03/12:47:07
134
0
11
อื่นๆ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ และกำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-06-03/12:43:14
10947
3662
12
อื่นๆ ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน/และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านด่าน ประจำเดือน มิถุนายน 2558 ทิพย์วิภา ชำนิ 2015-06-03/12:43:08
159
0
13
อื่นๆ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ทวี บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-06-03/11:56:37
163
0
14
ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก สนับสนุนการปฎิบัติงานคณะกรรมการศูนย์ฯ พนิดา กระสัง 2015-06-03/11:40:48
133
0
15
อื่นๆ การสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพึ่งพาตนเอง ไชยยา โนนดินแดง 2015-06-03/11:10:25
158
0
16
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง/ทุนชุมชน ไชยยา โนนดินแดง 2015-06-03/11:00:28
147
0
17
การประชาสัมพันธ์ วันที่ 2 มิย. 58 ถ่ายทำวิดิทัศน์ตำนานไหมใต้ร่มพระบารมี บุรีรัมย2 กฤษฎา สตึก 2015-06-03/10:58:57
16250
109219
18
การประชาสัมพันธ์ วันที่ 1 มิย. 58 ถ่ายทำวิดิทัศน์ตำนานไหมใต้ร่มพระบารมี บุรีรัมย์ กฤษฎา สตึก 2015-06-03/10:53:13
179
0
19
การพัฒนา OTOP ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา OTOP กลุ่มทอเสื่อบ้านสายโท 5 ใต้ ม.6 ต.จันทบเพชร อัญชัญ บ้านกรวด 2015-06-03/10:32:02
170
0
20
อื่นๆ ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ วัชรินทร์พร เมือง 2015-06-03/10:17:34
121
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ] 235 [ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]