พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 58 กำพล สารสนเทศฯ 2015-06-03/10:17:11
154
0
2
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ติดตามการชำระคืนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ศรีสุดา ชำนิ 2015-06-03/08:38:58
122
0
3
กลุ่มออมทรัพย์ ประชุมสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านตะโก สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-06-03/07:59:13
118
0
4
โครงการเชิดชูเกียรติ ประชุมเตรียมความพร้อมประกวดเชิดชูเกียรติฯ พชกร ละหานทราย 2015-06-02/20:24:28
156
0
5
อื่นๆ ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนเพิ่มทุน และแผนดำเนินงานกองทุนพึ่งพาตนเอง 58 พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2015-06-02/19:34:48
137
0
6
การพัฒนาเครือข่าย OTOP ประชุมตลาดนัดถนนคนเดิน จ.บุรีรัมย์ ศรีไพร พลับพลาชัย 2015-06-02/18:42:49
160
0
7
โครงการ กข.คจ. โครงการ กข.คจ บ้านโคกขมิ้น. หมู่8 ตำบลโคกเหล็ก วรภาดา ห้วยราช 2015-06-02/18:31:37
153
0
8
โครงการ กข.คจ. โครงการ กข.คจ. บ้านหนองหว้า หมู่2 ตำบลโคกเหล็ก วรภาดา ห้วยราช 2015-06-02/18:06:17
158
0
9
อื่นๆ สนับสนุน ติดตามงานอำเภอนางรอง วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ชิษณุกิจ สารสนเทศฯ 2015-06-02/17:13:48
171
0
10
อื่นๆ ร่วมประชุมสนับสนุนการดำเนินงานในหน้าที่ สุทิศ นางรอง 2015-06-02/16:50:32
153
0
11
อื่นๆ สนับสนุนติดตามงานในหน้าที่ ทวีชัย นางรอง 2015-06-02/16:41:49
160
0
12
อื่นๆ สนับสนุนการดำเนินงาน กทบ รณกร พลับพลาชัย 2015-06-02/15:29:42
160
0
13
โครงการเชิดชูเกียรติ เตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2558 พนิดา กระสัง 2015-06-02/15:10:26
127
0
14
โครงการ กข.คจ. ติดตามการเร่งรัดหนี้สินโครงการ กข.คจ สวัสดิ์ สตึก 2015-06-02/15:00:57
164
0
15
อื่นๆ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2558ประจำเดือนมิถุนายน 2558 พนิดา กระสัง 2015-06-02/15:00:14
257
0
16
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ติดตามการชำระคืนเงินโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดวงพร นาโพธิ์ 2015-06-02/14:58:42
168
0
17
ผู้นำ อช/อช ประชุมอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) จัดทำแผน - ผล ไตรมาส 3 ปี 2558 จิราพร นาโพธิ์ 2015-06-02/14:56:30
166
1
18
การพัฒนาแผนชุมชน เวทีประชาคมระดับเทศบาลบูรณาการแผนชุมชนระดับเทศบาล ศรีสุดา ชำนิ 2015-06-02/14:51:08
124
0
19
อื่นๆ ประชุมการประเมินมาตรฐานหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-06-02/14:03:05
127
0
20
โครงการ กข.คจ. ติดการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน อร่าม คูเมือง 2015-06-02/13:37:51
172
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ] 236 [ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]