พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมB-PR สุดารัตน์ สตึก 2015-05-29/10:53:18
174
1
2
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุม ไอทีเเมน(IT Man) การใช้งานระบบ B-PR กำพล สารสนเทศฯ 2015-05-29/10:52:43
19763
48873
3
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุม IT MAN การใช้งานระบบ B-PR ธีรวุฒิ กระสัง 2015-05-29/10:52:14
160
0
4
การประชาสัมพันธ์ อบรมการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ E-PR ว่าง หนองกี่ 2015-05-29/10:51:48
159
5
5
การประชาสัมพันธ์ การถ่ายทำวีดีทัศน์ "ตำนานไหมจังหวัดบุรีรัมย์" ศักดิ์ชาย พุทไธสง 2015-05-29/10:46:22
172
0
6
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุม IT~Man วัชรพงษ์ เฉลิมพระเกียรติ 2015-05-29/10:24:17
153
2
7
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุม it man สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-05-29/10:05:34
128
0
8
อื่นๆ เยี่ยมครัวเรือนยากจนตกเกณฑ์ จปฐ วรภาดา ห้วยราช 2015-05-29/10:04:47
159
0
9
อื่นๆ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญสุข ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-05-29/09:57:03
127
1
10
อื่นๆ ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตำบลกลันทา และตำบลบัวทอง สุภาภรณ์ เมือง 2015-05-29/09:55:34
101
5
11
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมการใช้งานระบบ B-PR สุพจน์ ชำนิ 2015-05-29/09:48:52
194
0
12
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุม B-PR ว่าง หนองกี่ 2015-05-29/09:26:18
193
2
13
ศูนย์เรียนรู้ ประชุมเตรียมการ สรรหานักแสดงเพื่อถ่ายวีดีทัศน์เรื่องสืบสานตำนานไหมบุรีรัมย์ไต่ร่มพระบารมี กฤษฎา สตึก 2015-05-29/09:25:17
169
0
14
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝึกอบรมการใช้ระบบรายงาน b-pr รณภพ สารสนเทศฯ 2015-05-29/09:18:57
132
0
15
การพัฒนา OTOP ติดตามกลุ่มโอทอป บ้านหนองเพ็ชร กำพล สารสนเทศฯ 2015-05-28/22:17:32
149
0
16
การพัฒนา OTOP กลุ่ม OTOP อ.คูเมืองรับรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัด กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-05-28/20:02:07
128
0
17
อื่นๆ ร่วมติดตามการดำเนินงานธรรมนูญ 9 ดี พชกร ละหานทราย 2015-05-28/19:38:18
149
0
18
การประชาสัมพันธ์ วีดีทัศน์ รณภพ สารสนเทศฯ 2015-05-28/18:06:28
132
0
19
กลุ่มออมทรัพย์ สนับสนุน ติดตาม การดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่ิอการผลิต สุดารัตน์ สตึก 2015-05-28/17:32:35
164
0
20
อื่นๆ สนับสนุนการเพิ่มทุนระยะที่3 นิกรศักดิ์ พลับพลาชัย 2015-05-28/17:24:22
159
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ] 239 [ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]