พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ ประชุมประจำเดือน ปณิตา พลับพลาชัย 2016-08-16/18:56:21
118
0
2
อื่นๆ โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ(500,000) ปณิตา พลับพลาชัย 2016-08-16/18:49:47
139
0
3
อื่นๆ ร่วมอบรมการคัดแยกขยะ ม.4 ต.โนนดินแดง ณัฐพร โนนดินแดง 2016-08-16/18:41:56
169
0
4
กองทุนแม่ของแผ่นดิน จัดทำรายงานรวบรวมภาพถ่ายกิจกรรมกองทุนแม่ 59 ณัฐพร โนนดินแดง 2016-08-16/18:34:54
128
0
5
อื่นๆ รายงานแผน - ผล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนดินแดง ณัฐพร โนนดินแดง 2016-08-16/18:31:08
120
0
6
อื่นๆ จัดทำข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน ณัฐพร โนนดินแดง 2016-08-16/18:27:18
125
0
7
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดย KBO จัดทำรายงาน มอบคณะกรรมการพิจารณา ณัฐพร โนนดินแดง 2016-08-16/18:23:35
134
0
8
การพัฒนา OTOP รายงานยอด OTOP ณัฐพร โนนดินแดง 2016-08-16/18:18:44
130
0
9
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส่งเอกสารสัญญากองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณัฐพร โนนดินแดง 2016-08-16/18:15:51
121
0
10
อื่นๆ รายงานชุมชนเกื้อกูล ณัฐพร โนนดินแดง 2016-08-16/18:12:33
123
0
11
มชช. ส่งแผนการทำงาน มชช.59 ณัฐพร โนนดินแดง 2016-08-16/18:09:13
126
0
12
ศอช.ต. ทำทะเบียน ศอช.ต./อ. ณัฐพร โนนดินแดง 2016-08-16/18:06:31
135
0
13
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ซักซ้อมการจัดพิธีอัญเชิญเงินพระราชทานกองทุนแม่ เข้าสู่หมู่บ้าน ณัฐพร โนนดินแดง 2016-08-16/18:02:13
126
0
14
การพัฒนา OTOP นำผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ร่วมจำหน่ายสินค้างานหว่านวันแม่ ณัฐพร โนนดินแดง 2016-08-16/17:56:34
116
0
15
การพัฒนา OTOP จัดสถานที่ เตรียมนำกลุ่ม OTOP มาจำหน่ายสินค้า เนื่องในงานหว่านวันแม่ ณัฐพร โนนดินแดง 2016-08-16/17:53:26
126
0
16
อื่นๆ รณรงค์ออกเสียงประชามติ ณัฐพร โนนดินแดง 2016-08-16/17:47:55
141
0
17
การพัฒนา OTOP ถอดบทเรียน OTOP กลุ่มใหม่ 2559 ณัฐพร โนนดินแดง 2016-08-16/17:41:29
124
0
18
การพัฒนา OTOP ส่งหนังสือและเชิญกลุ่มอาชีพเข้าร่วมประชุม OTOP ณัฐพร โนนดินแดง 2016-08-16/17:36:58
141
0
19
การพัฒนา OTOP ประชุมประธานกลุ่มผู้ผลิต OTOP ณัฐพร โนนดินแดง 2016-08-16/17:32:03
126
0
20
อื่นๆ ส่งข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน อำเภอโนนดินแดง ณัฐพร โนนดินแดง 2016-08-16/17:25:33
114
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ] 24 [ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]