พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ สนับสนุนการเพิ่มทุนระยะที่3 นิกรศักดิ์ พลับพลาชัย 2015-05-28/17:24:22
159
0
2
อื่นๆ กิจกรรม ๕ ส.สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ วิจิตรา เมือง 2015-05-28/16:24:21
219
0
3
อื่นๆ ประชุมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการเพิ่มทุนระยะที่ 3 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตำบลกระสัง และตำบลบ้านบัว สุภาภรณ์ เมือง 2015-05-28/15:42:45
107
0
4
การพัฒนา OTOP ฝึกอาชีพชุมชนสานตะกร้าเชือกมัดฟาง ต.ห้วยราช นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-05-28/15:41:13
168
0
5
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ประชุมทีมปฏิบัติการแก้จนแบบบูรณาการ พชกร ละหานทราย 2015-05-28/15:19:36
184
1
6
กลุ่มออมทรัพย์ ติดตามกลุ่มออมทรพย์ สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-05-28/14:11:45
129
0
7
อื่นๆ หัวหน้าผู้ตรวจราชการตรวจติดตามราชการ เขตตรวจราชการที่ 14 วสัน ส่งเสริมฯ 2015-05-28/13:15:09
123
0
8
การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการส่งเสริมศูนย์ศิลปาชีพอันเนื่่องมาจากพระราชดำริ ชัยพิพัฒน์ ละหานทราย 2015-05-28/12:09:09
288
0
9
อื่นๆ กิจกรรมประกวดนวัตกรรมไหมปลอดภัย ศิริลักษณ์ ลำปลายมาศ 2015-05-28/11:40:19
195
0
10
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง นำครอบครัวพัฒนาต้นแบบ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านแดงใหญ่ ม.8 ต.พุทไธสง จำนวน 30 ครัวเรือน ศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านดงน้อย ม.4 ต.พระธาตุ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โดยมีท่านนายอำเภอนาดูน(นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ)ให้การต้อนรับและให้แนวทางในการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง. กฤษฎา สตึก 2015-05-28/11:01:33
228
0
11
การประชาสัมพันธ์ สนับสนุนการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่3 ประหยัด เมือง 2015-05-28/10:29:31
128
0
12
ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก สนับสนุนการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบ สารสนเทศ พนิดา กระสัง 2015-05-28/09:38:21
143
0
13
องค์กรสตรี ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (คกสต.) ๔ ตำบล วันที่ ๒๕ พ.ค.๒๕๕๘ ทิพย์วิภา ชำนิ 2015-05-28/09:27:26
150
0
14
โครงการเชิดชูเกียรติ ประชุมคณะกรรรมการหมู่บ้านเพื่อเตรียมการปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมชุมชน ทิพย์วิภา ชำนิ 2015-05-28/09:12:25
157
0
15
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพึ่งพา ศรีไพร พลับพลาชัย 2015-05-28/09:10:17
151
0
16
อื่นๆ กิจกรรม เข้ารับรางวัลนวัตกรรมไหมปลอดภัย นิกรศักดิ์ พลับพลาชัย 2015-05-28/08:41:33
197
0
17
อื่นๆ กิจกรรม เข้ารับรางวัลนวัตกรรมไหมปลอดภัย นิกรศักดิ์ พลับพลาชัย 2015-05-28/08:41:33
197
0
18
อื่นๆ กิจกรรมครอบครัวอบอุ่น เพิ่มพูนศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชน ณัชญาภรณ์ กระสัง 2015-05-27/16:29:29
151
0
19
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตำบลชุมเห็ด จัดระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของตำบล วิจิตรา เมือง 2015-05-27/15:54:36
161
0
20
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านและทำบุญ เข้ากองทุนพึ่งพาตนเอง บ้านปลื้มใต้ ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ ธีรวุฒิ กระสัง 2015-05-27/15:30:33
134
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ] 240 [ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]