พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การติดตามสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง วัชรินทร์พร เมือง 2015-05-27/14:06:44
130
0
2
อื่นๆ ประชุมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการเพิ่มทุนระยะที่ 3 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตำบลชุมเห็ดและตำบลหนองตาด สุภาภรณ์ เมือง 2015-05-27/14:01:03
91
0
3
องค์กรสตรี ประชุมสัญจรคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดบุรีรัมย์ สุนันท์ โนนสุวรรณ 2015-05-27/13:34:36
154
0
4
การพัฒนา OTOP จัดกิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP สุนันท์ โนนสุวรรณ 2015-05-27/13:34:35
162
0
5
การพัฒนา OTOP ประกวดแผนธุรกิจระดับประเทศ สุนันท์ โนนสุวรรณ 2015-05-27/13:34:31
132
0
6
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การติดตามสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ศรัญญา เมือง 2015-05-27/12:43:56
136
0
7
โครงการ กข.คจ. ติดตาม สนับสนุน การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ชฎาภรณ์ ประโคนชัย 2015-05-27/10:49:34
178
0
8
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ติดตาม สนับสนุน การดำเนินโครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี58 บ้านชุมแสง ตำบลตะโกตาพิ ชฎาภรณ์ ประโคนชัย 2015-05-27/10:49:24
175
0
9
กลุ่มออมทรัพย์ ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านหนองเรือ ม.8 ตงกู่สวนแตง ภัทรวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-05-27/10:46:40
179
0
10
โครงการ กข.คจ. ติดตาม สนับสนุน การดำเนินโครงการ กข.คจ. รัญจวน สตึก 2015-05-27/10:23:12
159
0
11
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การติดตามสนับสนุนการพัฒนาขยายฐานเรียนนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง จรัส เมือง 2015-05-27/09:48:53
170
0
12
การพัฒนา OTOP ประกวดแผนธุรกิจระดับประเทศ สุนันท์ โนนสุวรรณ 2015-05-26/17:59:28
249
0
13
การพัฒนา OTOP จัดกิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP สุนันท์ โนนสุวรรณ 2015-05-26/17:27:13
163
0
14
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ชฎาพร ประโคนชัย 2015-05-26/17:13:26
225
0
15
องค์กรสตรี ประชุมสัญจรคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดบุรีรัมย์ สุนันท์ โนนสุวรรณ 2015-05-26/16:59:05
170
0
16
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ กองทุนพึ่งพาตนเอง ต่อยอดหมู่บ้านสานสนเทศชุมชนต้นแบบ ปี ๕๗ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช วรภาดา ห้วยราช 2015-05-26/15:17:58
214
0
17
การพัฒนา OTOP เยี่ยมเยียนกลุ่ม OTOP ถัก ทอ สาน บ้านเมืองโพธิ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลเมืองโพธิ์ วรภาดา ห้วยราช 2015-05-26/15:04:29
169
0
18
โครงการเชิดชูเกียรติ ประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี ๒๕๕๘ สงกรานต์ กระสัง 2015-05-26/15:01:58
11385
3154
19
อื่นๆ สัมภาษณ์การวิจัยเกี่ยวกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ ๙ ดี โดยใช้ BCM Model สงกรานต์ กระสัง 2015-05-26/14:58:49
229
0
20
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เยีี่ยมเยียนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหนองหว้า หมู่ ๒ ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช วรภาดา ห้วยราช 2015-05-26/14:58:39
245
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ] 241 [ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]