พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ การติดตามสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ศรัญญา เมือง 2015-05-26/14:57:52
159
0
2
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการชุมชนและกิจกรรมสาธิตหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ สงกรานต์ กระสัง 2015-05-26/14:52:02
182
1
3
อื่นๆ ประชุมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการเพิ่มทุนระยะที่ 3 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตำบลถลุงเหล็ก และตำบลพระครู สุภาภรณ์ เมือง 2015-05-26/14:50:19
147
0
4
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการชุมชนและกิจกรรมสาธิตหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ณัชญาภรณ์ กระสัง 2015-05-26/13:40:35
183
0
5
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ เยี่ยมติดตามความก้าวหน้าครัวเรือนยากจน สุชาติ พุทไธสง 2015-05-26/13:11:14
114
0
6
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ เยี่ยมติดตามความก้าวหน้าครัวเรือนยากจน สุชาติ พุทไธสง 2015-05-26/13:04:06
129
0
7
อื่นๆ ประชุมกรณีปัญหา โรงแป้ง อ.ปะคำ ธีรวุฒิ กระสัง 2015-05-26/11:45:12
169
0
8
อื่นๆ ปฐมนิเทศน์นักศึกษาฝึกงาน ธีรวุฒิ กระสัง 2015-05-26/11:41:53
141
0
9
อื่นๆ พัฒนากรติดตามความก้าวหน้าโครงการตำบลละ 1 ล้านบาท ปกิตตา หนองหงส์ 2015-05-26/10:03:44
195
0
10
อื่นๆ พัฒนากรร่วมประชุมความมั่นคงระดับตำบล ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 ปกิตตา หนองหงส์ 2015-05-26/09:57:12
191
0
11
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ติดตาม/สนับสนุนครัวเรือนยากจน/ผู้ด้อยโอกาส พชกร ละหานทราย 2015-05-26/09:45:03
177
0
12
อื่นๆ งานของดีโนนสุวรรณ มงคลเดช สตึก 2015-05-26/09:44:42
188
0
13
กลุ่มออมทรัพย์ ตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต รอบ ๑ มงคลเดช สตึก 2015-05-26/09:21:24
187
0
14
อื่นๆ ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตำบลสองห้องและตำบลเมืองฝาง สุภาภรณ์ เมือง 2015-05-25/18:08:07
140
1
15
อื่นๆ เยี่ยมครัวเรือนยากจน กอบเกื้อ ห้วยราช 2015-05-25/16:11:00
180
0
16
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมครอบครัวพัฒนา สุดารัตน์ สตึก 2015-05-25/14:17:04
184
0
17
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมครอบครัวพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ดวงพร นาโพธิ์ 2015-05-25/14:11:21
177
0
18
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมครอบครัวพัฒนา นิกรศักดิ์ พลับพลาชัย 2015-05-25/13:55:44
198
0
19
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมครอบครัวพัฒนา นิกรศักดิ์ พลับพลาชัย 2015-05-25/13:55:44
198
0
20
โครงการเชิดชูเกียรติ การติดตามสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมหมู่บ้าน/กลุ่มออมทรัพย์เพื่อรองรับการเข้าร่วมประกวดกิจกรรม ศรัญญา เมือง 2015-05-25/13:49:42
126
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ] 242 [ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]