พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การพัฒนา OTOP ติดตาม สนับสนุน การพัฒนา OTOP รัชนี อำนวยการ 2015-05-23/00:57:14
168
0
2
โครงการเชิดชูเกียรติ ประชุมเตรียมความพร้อมประกวดโครงการเขิดชูเกียรติ พนิดา กระสัง 2015-05-23/00:54:35
135
0
3
อื่นๆ รางวัล พอ.ดีเด่น รัชนี อำนวยการ 2015-05-23/00:51:29
156
0
4
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ติดตามสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รัชนี อำนวยการ 2015-05-23/00:46:28
155
0
5
อื่นๆ จังหวัดเคลื่อนที่ พยม บ้านกรวด 2015-05-22/17:17:06
150
0
6
อื่นๆ พิธีเปิดงานวันสืบสานประเพณีของดีโนนสุวรรณ เดโช ยุทธศาสตร์ฯ 2015-05-22/15:56:24
184
0
7
โครงการ กข.คจ. ตรวจสุขภาพ กข.คจ.รอบ 2บ้านหนองใหญ่ ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาส อร่าม คูเมือง 2015-05-22/14:40:55
176
0
8
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อบรมการจัดทำบัญชีรับจ่ายครัวเรือน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ศิรกาญจน์ สตึก 2015-05-22/14:23:44
191
0
9
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ติดตามหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ กรองศักดิ์ ส่งเสริมฯ 2015-05-22/12:20:55
173
0
10
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ติดตาม การดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ อดุลย์ ห้วยราช 2015-05-22/12:05:01
163
0
11
การพัฒนาเครือข่าย OTOP ร่วมแสดงสินค้า OTOP ดวงพร ลำปลายมาศ 2015-05-22/11:57:21
148
0
12
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ทีมปฏิบัติการตำบล ลงพื้นที่เคาะประตูบ้านครัวเรือนยากจนเป้าหมาย กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-05-22/11:44:29
140
0
13
โครงการ กข.คจ. ติดตามการดำเนินงาน กข.คจ. ม.4 บ้านหนองหัวช้าง ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ บร ดวงพร ลำปลายมาศ 2015-05-22/11:38:14
154
0
14
อื่นๆ ประชุมทีม กบต. และ Core Team ขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดบุรีรัมย์ กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-05-22/11:33:04
150
1
15
โครงการเชิดชูเกียรติ ประชุมเตรียมความพร้อมหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการเชิดชูเกียรติ ปี 58 กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-05-22/11:26:50
152
0
16
การประชาสัมพันธ์ ร่วมจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ละอองดาว หนองกี่ 2015-05-22/09:46:58
195
1
17
โครงการ กข.คจ. ติดตามการดำเนินงาน กข.คจ. ละอองดาว หนองกี่ 2015-05-22/09:39:54
223
0
18
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ สำรวจครัวเรือนยากจน ตามข้อมูล จปฐ2558 รณกร พลับพลาชัย 2015-05-22/09:00:36
176
0
19
การพัฒนา OTOP เยี่ยมกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหม ผ้าด้าย ตำบลเมืองฝาง กำพล สารสนเทศฯ 2015-05-21/18:21:12
149
0
20
การประชาสัมพันธ์ เวปไซต์หมู่บ้านสารสนเทศต้นเเบบ กำพล สารสนเทศฯ 2015-05-21/18:13:59
172
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ] 244 [ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]