พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ ประชุมคณะกรรมการบริหารตำบล (กบต) จันทิมา คูเมือง 2015-05-21/17:51:57
190
0
2
อื่นๆ ร่วมโครงการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเยาวชน จันทิมา คูเมือง 2015-05-21/17:46:59
188
0
3
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ประชุมภาคีเครือข่าย ธรรมนูญหมู่บ้าน 9 ดี ศรีไพร พลับพลาชัย 2015-05-21/16:33:37
187
0
4
โครงการ กข.คจ. ติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน ดข.คจ.และเยียมชม โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รณกร พลับพลาชัย 2015-05-21/16:26:35
170
0
5
อื่นๆ โครงการเพิ่มทุนระยะที่ 3 ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตำบลสวายจึก และตำบลหลักเขต สุภาภรณ์ เมือง 2015-05-21/16:21:22
138
0
6
จัดการความรู้ การจัดทำเว็ปไซ้ด์หมู่บ้านสารสนเทศ วิจิตรา เมือง 2015-05-21/16:03:52
167
0
7
การพัฒนา OTOP ติดตามสนับสนุนกลุ่ม Otop ว่าง บ้านกรวด 2015-05-21/15:51:57
164
0
8
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ติดตามหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้น กำพล สารสนเทศฯ 2015-05-21/15:42:11
134
0
9
การพัฒนา OTOP ติดตามสนับสนุน otop หมู่ที่11 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ชมพู บ้านกรวด 2015-05-21/15:17:45
163
0
10
อื่นๆ เตรียมความพร้อมจัดงานจังหวัดเคลื่อนที่ (พอ.สว.) พยม บ้านกรวด 2015-05-21/15:10:43
147
0
11
อื่นๆ ประชุม Core Team หารือ B-CM อำเภอสตึก นที คูเมือง 2015-05-21/15:08:42
158
0
12
การพัฒนา OTOP สนับสนุนการพัฒนา otop ต.จันทบเพชร อัญชัญ บ้านกรวด 2015-05-21/15:05:57
162
0
13
อื่นๆ ประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอสตึก นที คูเมือง 2015-05-21/14:54:18
156
0
14
การพัฒนา OTOP ติดตามสนับสนุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ otop สุดารัตน์ สตึก 2015-05-21/14:48:46
170
0
15
อื่นๆ ร่วมกิจกกรมบวงสรวงพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พนิดา กระสัง 2015-05-21/13:55:38
179
0
16
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ มอบปัจจัยครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-05-21/12:38:51
151
0
17
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ มอบปัจจัยครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-05-21/12:37:33
142
0
18
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง พนิดา กระสัง 2015-05-21/11:05:28
154
0
19
อื่นๆ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและกรอกแบบสัมภาษณ์งานวิจัย อดุลย์ ห้วยราช 2015-05-21/11:01:43
168
0
20
มชช. ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน ธีรวุฒิ กระสัง 2015-05-21/10:59:48
138
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ] 245 [ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]