พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
ผู้นำ อช/อช ประชุม ผู้นำ อช. สร้างความรู้ความเข้าใจ รณกร พลับพลาชัย 2015-05-21/08:55:45
154
0
2
การพัฒนาแผนชุมชน ร่วมประชุมพิจารณาแผนสามปี อบต.หนองขมาร จันทิมา คูเมือง 2015-05-20/20:03:10
186
0
3
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ประชุมทีมเคาะประตู จัดทำแผนในการติดตามดูแลความก้าวหน้าครัวเรือนยากจน จันทิมา คูเมือง 2015-05-20/20:00:57
165
0
4
อื่นๆ ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานอำเภอคูเมือง เบญจพร ปะคำ 2015-05-20/19:13:32
164
0
5
อื่นๆ ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาชุมชน เบญจพร ปะคำ 2015-05-20/18:51:06
154
0
6
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ประชุมประจำเดือนตำบลประโคนชัย ชฎาพร ประโคนชัย 2015-05-20/17:50:39
222
0
7
การพัฒนา OTOP รับการตรวจติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์OTOP ชฎาพร ประโคนชัย 2015-05-20/17:29:32
177
0
8
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ติดตามสนับสนุนครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง วิทูนร์ บ้านกรวด 2015-05-20/15:53:21
174
0
9
การพัฒนา OTOP ติดตาม สนับสนุน การดำเนินงานกลุ่ม OTOP นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-05-20/15:52:36
138
0
10
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ต่อยอดเพื่อสนับสนุนการลดรายจ่ายให้กับครัวเรือน วิจิตรา เมือง 2015-05-20/15:41:00
140
0
11
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ติดตามสนับสนุนครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง พยม บ้านกรวด 2015-05-20/15:40:27
127
0
12
สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ประชุมเครือข่าย กองทุนหมู่บ้านและกิจกรรมการพัฒนางาน OTOP วิจิตรา เมือง 2015-05-20/15:32:13
139
0
13
อื่นๆ ประชุมทบทวนผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ยังไม่ได้รับการเพิ่มทุน ระยะที่ 3 สุภาภรณ์ เมือง 2015-05-20/15:28:24
112
0
14
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ จัดประชุมทีมปฏิบัติการตำบล(เคาะประตูบ้าน) สุชาติ พุทไธสง 2015-05-20/15:08:56
134
0
15
อื่นๆ ประชุมเชิงปฎิบัติการ bcm model วสัน ส่งเสริมฯ 2015-05-20/14:43:21
130
0
16
อื่นๆ โครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ธนวัฒน์ พลับพลาชัย 2015-05-20/14:41:37
132
1
17
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชน อมรรัตน์ แคนดง 2015-05-20/14:22:02
142
0
18
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ โึีึครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ กรรณิการ์ โนนสุวรรณ 2015-05-20/13:56:11
134
0
19
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิต กรรณิการ์ โนนสุวรรณ 2015-05-20/13:47:26
123
0
20
โครงการ กข.คจ. ตรวจสุขภาพ กข.คจ.รอบ 2บ้านเมืองไผ่ ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาส อร่าม คูเมือง 2015-05-20/13:38:47
121
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ] 245 [ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]