พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ โึีึครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ กรรณิการ์ โนนสุวรรณ 2015-05-20/13:56:11
171
0
2
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิต กรรณิการ์ โนนสุวรรณ 2015-05-20/13:47:26
162
0
3
โครงการ กข.คจ. ตรวจสุขภาพ กข.คจ.รอบ 2บ้านเมืองไผ่ ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาส อร่าม คูเมือง 2015-05-20/13:38:47
163
0
4
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ กรรณิการ์ โนนสุวรรณ 2015-05-20/13:36:45
157
0
5
การพัฒนา OTOP กิจกรรมติดตามนิเทศน์งานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่ม D จำนวน 13 กลุ่ม ศรีไพร พลับพลาชัย 2015-05-20/13:22:14
166
0
6
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิต กรรณิการ์ โนนสุวรรณ 2015-05-20/13:14:09
166
0
7
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ประชุมทีมเคาะประตู จัดทำแผนในการติดตามดูแลความก้าวหน้าครัวเรือนยากจน กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-05-20/12:00:11
156
0
8
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประชุมจัดตั้งกลุ่มผลิตปลาส้มบ้านโนนแดง ม.5 ต.หนองชัยศรี หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบปี 2558 ปกิตตา หนองหงส์ 2015-05-20/11:57:55
176
0
9
อื่นๆ อบรมวิทยากร BCM (workshop ภาคพิสดาร) วิวัฒน์ อำนวยการ 2015-05-20/09:47:57
11781
3257
10
กองทุนแม่ของแผ่นดิน สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ กทม รณกร พลับพลาชัย 2015-05-20/08:33:36
156
0
11
การพัฒนา OTOP กิจกรรมติดตามนิเทศน์งานการพัมนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่ม D จำนวน 8 กลุ่ม โดยนายเดโช นันทนาพิทักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโนนสุวรรณ สุนันท์ โนนสุวรรณ 2015-05-20/08:12:30
194
1
12
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ศรีไพร พลับพลาชัย 2015-05-19/22:41:43
174
0
13
การพัฒนา OTOP ประชุมคัดเลือกภูมิปัญญาท้องถิ่นระดับจังหวัด ศรีไพร พลับพลาชัย 2015-05-19/22:33:28
170
0
14
การพัฒนา OTOP ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-05-19/21:17:57
155
0
15
การพัฒนา OTOP ติดตามการพัฒนาสินค้า OTOP สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-05-19/20:07:32
135
0
16
มชช. ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน ธีรวุฒิ กระสัง 2015-05-19/19:20:28
126
1
17
อื่นๆ การสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ เรื่อง B-CM ธีรวุฒิ กระสัง 2015-05-19/19:16:58
11013
3635
18
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ประชุมการดำเนินงานโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ศรีไพร พลับพลาชัย 2015-05-19/18:44:19
179
0
19
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขับเคลือนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ.หนองอุดม ม.15 ต.โคกขมิ้น ศรีไพร พลับพลาชัย 2015-05-19/18:37:13
196
1
20
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ เยี่ยมเยียนครัวเรือนยากจน ศรีไพร พลับพลาชัย 2015-05-19/18:32:16
166
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ] 247 [ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]