พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ เยี่ยมเยียนครัวเรือนยากจน ศรีไพร พลับพลาชัย 2015-05-19/18:22:32
175
0
2
การพัฒนา OTOP ติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอป ศรีไพร พลับพลาชัย 2015-05-19/18:14:39
174
0
3
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานของ สพอ.สตึก สุดารัตน์ สตึก 2015-05-19/17:49:06
205
0
4
การพัฒนา OTOP ติดตามสนับสนุน ประเมินผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ otop วสัน ส่งเสริมฯ 2015-05-19/17:42:23
138
0
5
มชช. ติดตามการดำเนินงาน มชช. อำพร ลำปลายมาศ 2015-05-19/16:45:06
156
0
6
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จว.ติดตาม การดำเนินโครงการ ม.ศก.พพ ต้นแบบ รณกร พลับพลาชัย 2015-05-19/16:44:35
11186
3672
7
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา การเตรียมหมู่บ้าน อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-05-19/16:37:39
149
0
8
โครงการ กข.คจ. ติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน กข.คจ. ว่าง บ้านกรวด 2015-05-19/16:36:31
182
0
9
การพัฒนา OTOP การติดตามกลุ่มotopเพื่อรับการประเมินบ้านสวยเมืองสุข อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-05-19/16:29:54
168
0
10
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา การดำเนินขับเคลื่อนกองทุนพึ่งพาตนเอง ดีที่ ๘ ยุภาพร ปะคำ 2015-05-19/16:27:54
194
1
11
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว สนับสนุนการดำเนิงนกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน OTOP สุจิตรจา หนองหงส์ 2015-05-19/16:26:47
172
0
12
โครงการ กข.คจ. ติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน กข.คจ. พยม บ้านกรวด 2015-05-19/16:25:24
150
0
13
อื่นๆ ร่วมงานพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จันทกานต์ นางรอง 2015-05-19/16:25:03
196
0
14
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว สนับสนุนติดตามการดำเนินงานของกลุ่มทอผ้าไหม อำเภอนางรอง จันทกานต์ นางรอง 2015-05-19/16:17:31
214
0
15
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ติดตามสนับสนุนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ทิพย์วิภา ชำนิ 2015-05-19/16:15:44
197
0
16
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ การนิเทศ/ติดตามงาน ธีรวุฒิ กระสัง 2015-05-19/16:07:14
154
0
17
อื่นๆ สัมภาษณ์แบบสอบถาม B-CM ชมพู บ้านกรวด 2015-05-19/15:59:03
180
0
18
อื่นๆ สัมภาษแบบสอบถาม BC M ปัฏิมาศ กระสัง 2015-05-19/15:50:30
186
0
19
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ทีมนักวิชาการจังหวัดบุรีรัมย์การตรวจเยี่ยมกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบปี 58 ปัฏิมาศ กระสัง 2015-05-19/15:38:08
184
0
20
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การสาธิตกิจกรรมการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญา แคนดง 2015-05-19/15:34:47
220
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ] 248 [ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]