พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายตามโครงการ B-CM อัญชัญ บ้านกรวด 2015-05-19/15:28:33
176
0
2
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสาธิตหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มงคลเดช สตึก 2015-05-19/15:10:30
208
0
3
การพัฒนา OTOP ติดตาม สนับสนุน และประเมินผล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิต จังหวัดบุรีรัมย์ วิวัฒน์ อำนวยการ 2015-05-19/14:32:19
206
0
4
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ จังหวัดติดตามนิเทศงานอำเภอคูเมือง จันทิมา คูเมือง 2015-05-19/14:00:36
179
0
5
โครงการ กข.คจ. ติดตามการส่งคืนเงิน กข.คจ. อร่าม คูเมือง 2015-05-19/12:39:57
176
0
6
อื่นๆ มอบเงินกองทุนพึ่งพาตนเองระดับอำเภอในการจัดกิจกรรมบวงสรวงฯ รัชการที่ 1 กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-05-19/11:54:36
201
0
7
โครงการ กข.คจ. การบริหารจัดการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน วรภาดา ห้วยราช 2015-05-19/11:51:14
186
0
8
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-05-19/11:43:57
151
0
9
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ติดตามการจัดทำแฟ้มตัวชี้วัดฯ ปี 2558 กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-05-19/11:34:16
202
1
10
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ จังหวัดติดตามนิเทศงานอำเภอคูเมือง กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-05-19/11:30:32
195
0
11
การพัฒนา OTOP ติดตาม สนับสนุน และประเมินผล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิต จังหวัดบุรีรัมย์ วิวัฒน์ อำนวยการ 2015-05-19/10:45:45
11689
3205
12
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ เคาะประดู คร.ตกเกณฑ์ สุชญา กระสัง 2015-05-18/23:14:03
210
0
13
มชช. ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาตนเองตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) อำพร ลำปลายมาศ 2015-05-18/21:08:34
162
0
14
อื่นๆ การประชุมคณะกรรมการตำบลอีสานเขต ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-05-18/20:35:08
219
0
15
อื่นๆ การประชุม กต. อีสานเขต สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-05-18/19:42:02
142
0
16
การพัฒนา OTOP ติดตามสนับสนุน ประเมินผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ otop วสัน ส่งเสริมฯ 2015-05-18/17:26:40
144
1
17
อื่นๆ สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายตามโครงการ B-CM อัญชัญ บ้านกรวด 2015-05-18/16:57:01
182
0
18
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ติดตาม สนับสนุน การดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ วิวัฒน์ อำนวยการ 2015-05-18/16:37:24
11416
3227
19
การพัฒนา OTOP ติดตาม สนับสนุน และประเมินผล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิต จังหวัดบุรีรัมย์ วิวัฒน์ อำนวยการ 2015-05-18/16:33:29
166
0
20
การพัฒนา OTOP ติดตาม สนับสนุน และประเมินผล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิต จังหวัดบุรีรัมย์ วิวัฒน์ อำนวยการ 2015-05-18/16:26:29
158
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ] 249 [ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]