พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ ประชุมคณะทำงานจัดทำโครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ อำเภอโนนดินแดง อภิชาติ โนนดินแดง 2015-05-18/15:59:02
217
0
2
โครงการเชิดชูเกียรติ ออกติดตามสนับสนุนกิจกรรมโครงการเชิดชูเกียรติ สุดารัตน์ สตึก 2015-05-18/15:28:26
178
0
3
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ รับนิเทศติดตามสนับสนุนโครงการผู้ผลิตผู้ประกอบ OTOP และกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน สุชาติ พุทไธสง 2015-05-18/15:25:12
233
0
4
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมครอบครัวพัฒนา [ศึกษาดูงานบ้่านพี่] วัชรพงษ์ เฉลิมพระเกียรติ 2015-05-18/11:10:55
178
1
5
การพัฒนา OTOP ติดตามสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สื่อกก ม.8 ต.หายโศก นิชาภา พุทไธสง 2015-05-18/10:52:25
212
0
6
กลุ่มออมทรัพย์ ติดตามสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหายโศก-หนองจิก นิชาภา พุทไธสง 2015-05-18/10:45:19
165
0
7
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ิอบรมตามโครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประจำปี2558 ประหยัด เมือง 2015-05-18/10:34:59
144
0
8
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหายโศก ม.2 ต.หายโศก นิชาภา พุทไธสง 2015-05-18/10:32:55
171
0
9
โครงการ กข.คจ. วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุทไธสง ประชุมติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านโนนตะคร้อ ณ ศาลากลางบ้านโนนตะคร้อ ม.12 ต.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ กฤษฎา สตึก 2015-05-18/09:37:40
193
0
10
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุทไธสง กฤษฎา สตึก 2015-05-18/09:34:32
184
0
11
การพัฒนาเยาวชนเพื่ออนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น OTOP การพัฒนาเยาวชนเพื่ออนุรักษ์สืบสานภูมืปัญญาท้องถิ่น วรภาดา ห้วยราช 2015-05-15/21:06:46
162
0
12
การพัฒนา OTOP ติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่ม D จันทิมา คูเมือง 2015-05-15/20:29:35
206
0
13
การพัฒนา OTOP ติดตามการดำเนินงานพัฒนาผลืตภัณฑ์OTOP ด้านการปลิต วรภาดา ห้วยราช 2015-05-15/20:22:05
172
0
14
การพัฒนา OTOP ติดตามสนับสนุน ประเมินผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ otop วสัน ส่งเสริมฯ 2015-05-15/18:04:13
142
0
15
องค์กรสตรี ประชุมใหญ่ ประจำปี คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอสตึก สุดารัตน์ สตึก 2015-05-15/16:05:51
175
0
16
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี งบประมาณ 2558 วิวัฒน์ อำนวยการ 2015-05-15/15:19:17
317
1
17
โครงการ กข.คจ. ติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน กข.คจ. พยม บ้านกรวด 2015-05-15/14:39:12
260
0
18
โครงการ กข.คจ. ติดตามสนับสนุนโครงการ กข.คจ. สุรพันธ์ บ้านกรวด 2015-05-15/14:31:50
210
0
19
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ติดตามการชำระเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลปราสาท ชมพู บ้านกรวด 2015-05-15/14:18:36
145
0
20
การพัฒนา OTOP สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ กลุ่ม OTOP ผ่านสื่อโทรทัศน์ วัชรพงษ์ เฉลิมพระเกียรติ 2015-05-15/13:41:42
166
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ] 250 [ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]