พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
มชช. ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาตนเอง ตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) วัชรพงษ์ เฉลิมพระเกียรติ 2015-05-15/13:36:16
169
0
2
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ การมอบโคแกเกษตรกร สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-05-15/13:33:05
157
0
3
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) การใช้ประโยชน์จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) อภิชาติ โนนดินแดง 2015-05-15/12:51:20
181
0
4
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ การติดตาม สนับสนุนการดำเนินงาน สพอ.ของทีมนักวิชาการ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ อภิชาติ โนนดินแดง 2015-05-15/12:34:57
180
0
5
การพัฒนา OTOP ติดตาม สนับสนุน และประเมินผล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิต จังหวัดบุรีรัมย์ วิวัฒน์ อำนวยการ 2015-05-15/12:17:06
201
0
6
การพัฒนา OTOP ติดตามสนับสนุนกลุ่ม OTOP : QD การพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-05-15/12:01:00
203
0
7
การพัฒนา OTOP ติดตามสนับสนุนกลุ่ม OTOP : QD กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-05-15/11:58:01
163
0
8
ผู้นำ อช/อช กิจกรรม ๕ ส อภิชาติ โนนดินแดง 2015-05-15/11:52:30
184
0
9
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ การติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหงส์ สวาท หนองหงส์ 2015-05-15/11:51:39
195
0
10
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ติดตามสนับสนุนหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน. ยุพาพิน เมือง 2015-05-15/11:44:28
168
0
11
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ติดตามสนับสนุนการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ศรัญญา เมือง 2015-05-15/11:33:40
137
0
12
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ติดตาม สนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน วิจิตรา เมือง 2015-05-15/11:20:54
197
0
13
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมพาคณะครัวเรือนต้นแบบ 30 ครัวเรือน เป้าหมายการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาดูงาน ว่าง ประโคนชัย 2015-05-15/10:52:26
190
0
14
อื่นๆ พัฒนากรร่วมประชุมความมั่นคงระดับตำบล ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 เอกณรงค์ หนองหงส์ 2015-05-15/10:52:07
232
0
15
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ร่วมการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด และประชุมสัญจร ตำบลจรเข้มาก ว่าง ประโคนชัย 2015-05-15/10:13:45
208
0
16
การพัฒนา OTOP ติดตามสนับสนุน ประเมินผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ otop วสัน ส่งเสริมฯ 2015-05-15/09:04:25
152
0
17
อื่นๆ ประชุมประธานคณะกรรมการ เลขานุการ และเหรัญญิก กทบ. สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-05-15/07:37:39
173
0
18
PA สนับสนุนการดำเนินงานตามคำรับรอง พนิดา กระสัง 2015-05-14/19:45:49
181
0
19
การพัฒนา OTOP ติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน OTOP พนิดา กระสัง 2015-05-14/19:40:57
163
0
20
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2558 พนิดา กระสัง 2015-05-14/19:27:45
191
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ] 251 [ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]