พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การพัฒนา OTOP ติดตามสนับสนุน ประสานการถ่ายทำรายการ "OTOP ติดดาว" MV TV ช่อง 5 ศรัญญา เมือง 2015-05-14/19:27:33
139
0
2
มชช. แนวทางการดำเนินงาน มชช. พยม บ้านกรวด 2015-05-14/17:40:56
192
1
3
อื่นๆ ประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สุภาภรณ์ เมือง 2015-05-14/15:42:46
146
0
4
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สนับสนุน ติดตามการดำเนินงานการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นิชาภา พุทไธสง 2015-05-14/15:27:32
184
0
5
อื่นๆ ติดตามการดำเนินงาน กองทุนพึ่งพาตนเอง ชัยพิพัฒน์ ละหานทราย 2015-05-14/14:22:23
257
0
6
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปีงบประมาณ 2558 โครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชนในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดบุรีรัมย์ วิวัฒน์ อำนวยการ 2015-05-14/14:14:58
238
0
7
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพีนงต้นแบบ คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-05-14/13:46:09
181
0
8
มชช. ประชุมชี้แจงระบบงานมาตรฐานงานชุมชนแก่กลุ่มเป้าหมาย ทอน ชำนิ 2015-05-14/13:36:35
189
0
9
การพัฒนา OTOP ติดตาม สนับสนุน และประเมินผล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิต จังหวัดบุรีรัมย์ วิวัฒน์ อำนวยการ 2015-05-14/12:51:55
260
0
10
มชช. ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำกลุ่ม/องค์กร เครือขายและชุมชน ตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน(ครั้งที่2) ปี2558 ประหยัด เมือง 2015-05-14/11:45:10
171
0
11
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ทีมนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดติดตามสนับสนุนงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหงส์ เอกณรงค์ หนองหงส์ 2015-05-14/10:23:00
173
0
12
การพัฒนา OTOP ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่ม OTOP อมรรัตน์ แคนดง 2015-05-14/10:15:02
195
0
13
มชช. การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำกลุ่ม/องค์กร เครือข่ายและชุมชน ตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (ครั้งที่ 2) ศรัญญา เมือง 2015-05-14/10:09:18
172
0
14
การพัฒนา OTOP สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ประพิน พุทไธสง 2015-05-14/09:57:06
173
0
15
การพัฒนา OTOP จังหวัดติดตามการพัฒนาการพัฒนาโอท๊อปประเภทดี ทอน ชำนิ 2015-05-14/09:52:03
169
0
16
โครงการ กข.คจ. สนับสนุนการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)บ้านโนนตระคร้อ หมู่ที่ 12 ตำบลพุทไธสง ประพิน พุทไธสง 2015-05-14/09:49:40
187
0
17
กลุ่มออมทรัพย์ ฝึกอบรมทบทวนการจัดทำบัญชีกลุ่มออมทรัพย์ฯ ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2015-05-14/09:44:36
164
0
18
กลุ่มออมทรัพย์ แบบรายงานการตรวจสอบการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-05-14/08:23:28
159
0
19
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาดูงานตามโครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-05-13/22:58:54
158
0
20
โครงการ กข.คจ. ติดตามสนับสนุน ชี้แจงระเบียบการยืมเงินโครงการฯ กข.คจ. บ้านลำดวน ม.2 ต.จรเข้มาก ว่าง ประโคนชัย 2015-05-13/20:49:03
204
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ] 252 [ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]